Skoči do sadržaja

Europski socijalni fond

SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja

Projekt SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (2016.-2021.) AZVO provodi u svrhu razvoja novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Projektom će se razviti novi i unaprijediti postojeći postupci vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa, ali i unaprijediti kvaliteta studijskih programa te ojačati kompetencija zaposlenika visokih učilišta koji ih provode. Projektom će se uvesti i nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razviti savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima.

Erasmus+

Keep innovation in multi partnership cooperation in lifelong guidance services (KEEP IN PACT)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje partner je međunarodnog projekta KEEP IN PACT (Keep innovation in multi partnership cooperation in lifelong guidance services) čija je svrha jačanje multipartnerske suradnje u pružanju usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja.

Opći je cilj projekta nadogradnja funkcije upravljanja multipartnerstvom u centrima za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje (CPU), dok su specifični ciljevi:

 • ojačati kvalitetu i količinu usluga CPU-a namijenjenih građanima
 • razviti kompetencije upravljanja multipartnerstvom kod profesionalaca u području CPU-a
 • promicati multidisciplinarne i integrirane usluge u području CPU-a
 • razviti europsku mrežu stručnjaka u području CPU-a.

Projekt KEEP IN PACT okuplja šest organizacija iz područja obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja iz pet zemalja, a nositelj je  francuska mreža Réseau international des Cités des métiers. Uz hrvatsku Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, partneri su i Universcience-Cité des métiers de Paris (Francuska), Learning digital (Italija), Municipio do Porto-Cidade das Profissoes (Portugal) te LifeLong Learning Platform (Belgija).

Trajanje projekta je 32 mjeseca (1. 9. 2019. – 30.  04. 2022.).

Automatsko priznavanje u jadranskoj regiji (Automatic Recognition in the Adriatic Region – AdReN)

Opći cilj projekta AdReN je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebno provedbu preporuke Vijeća o promicanju automatskog priznavanja kvalifikacija visokog i višeg srednjeg obrazovanja te ishoda razdoblja učenja iz inozemstva.

Opseg projekta AdReN uključuje poticanje automatskog priznavanja u jadranskoj regiji, počevši od zemalja koje su partneri u projektu, postizanjem sljedećih rezultata:

 • razvijanje alata za provođenje automatskog priznavanja akademskih kvalifikacija i kvalifikacija koje pružaju pristup visokom obrazovanju u zemljama partnerima
 • suradnja između ENIC/NARIC centara, tijela nadležnih za priznavanje kvalifikacija i visokih učilišta u zemljama partnerima te u ostalim zemljama jadranske regije
 • osnivanje Sekretarijata mreže AdReN.

Partneri na projektu su NARIC centri Hrvatske, Grčke, Italije i Slovenije te visoko učilište IUAV University of Venice, a aktivnosti koje se želi provesti su izrada opsežne tablice usporedbe predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija (akademskih kvalifikacija i kvalifikacija koje daju pristup visokom obrazovanju) iz zemalja partnera koje su referencirane na Kvalifikacijski okvir EHEA-e i Europski kvalifikacijski okvir, zajedno s usporednom studijom različitih sustava visokog obrazovanja. Kako poticanje automatskog priznavanja podrazumijeva i uklanjanje prepreka prema istome, projekt će se usredotočiti na značajne razlike i transnacionalno obrazovanje u regiji.

Projekt je trajao od rujna 2020. do kraja 2022. godine

Sufinancirano iz programa Erasmus + Europske Unije.

Uvodni sastanak projekta AdReN

Sastanak i simpozij AdReN projekta

Više informacija: http://www.adren.info/

STACQ – Stacking credits & the future of the qualification

Poziv za financiranje projekata NARIC mreže unutar programa ERASMUS+ KA3 tematski su u 2020. godini orijentirani na poboljšavanje automatskog prepoznavanja svih oblika učenja, uključujući digitalno, odnosno učenje virtualnim načinom. To je trend koji predstavlja izazov u postojećoj praksi priznavanja inozemnih kvalifikacija u Europi.

Ciljevi projekta su:

1.Izraditi internetsku aplikaciju za jednostavnu procjenu otvorene platforme za virtualno učenje – MOOC-a

Samostalno e-učenje izvan tradicionalnog obrazovnog sustava (poput MOOC-a) steklo je popularnost tijekom posljednjih godina, ali njihovo vrednovanje nije jednostavno. Projekt STACQ ima za cilj razviti alat za vrednovanje koji ocjenjivačima može pomoći da brzo procijene MOOC.

2. Izraditi dokument sa stajalištem o budućnosti kvalifikacija

Bez jasnog profila kvalifikacije, traženje priznavanja stečenih kredita u suprotnosti je s trenutnom dobrom praksom priznavanja koja se temelji na koherentnim kvalifikacijama i pet elemenata u njoj. Ovim će se projektom ponovno pregledati kakva je kvalifikacija u svjetlu trenutnog promjenjivog obrazovnog okruženja i kakve su implikacije na trenutnu dobru praksu u prepoznavanju.

Fokus je na 1) mapiranju razvoja u visokom obrazovanju, 2) analiziranju različitih vrsta modularnog obrazovanja i pružanju primjera i 3) razmišljanju o tome što modularna ponuda obrazovanja znači za prepoznavanje.

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti za postizanje ciljeva projekta:

 • desk istraživanje, prikupljanje, pregled i analiza svih relevantnih izvora za izradu nacrta (WP2)
 • izrađena su dva nacrta temeljena na istraživanju zvučnog stola (WP 1) koji ocrtavaju pristup i dizajn za dva glavna rezultata

1) mrežna aplikacija za jednostavnu procjenu MOOC-a,

2) Izraditi dokument sa stajalištem o budućnosti kvalifikacija

 • sastanak projektnog tima kako bi započeo projekt, ojačao zajedničko razumijevanje projekta i razgovarao o nacrtima verzija nacrta
 • stvaranje stvarnih rezultata pomoću različitih rundi savjetovanja
 • širenje (preliminarnih) rezultata projekta u mrežama i relevantnim dionicima
 • koordinator projekta sustavno prati tijek projekta u skladu s projektnim planom.

Ciljne skupine:

ENIC-NARIC centri, LRC odbor, službe za upis u visokoškolske ustanove, studenti, agencije za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, odnosno za akreditaciju, pružatelji internetskog obrazovanja i kreatori javnih politika.

Utjecaj projektnih rezultata:

 • osigurati ENIC-NARIC centrima i službama za upis na europska visoka učilišta alat za učinkovitije vrednovanje ishoda učenja stečenih digitalnim učenjem
 • osigurati razvoj učinkovitijih praksi priznavanja/prepoznavanja e-učenja
 • omogućiti ENIC i NARIC mrežama da se pripreme za utjecaj pojave novih vrsta nastavnih jedinica na trenutne prakse priznavanja inozemnih kvalifikacija
 • podržati mobilnost u učenju temeljenu na novim oblicima učenja u EU i EHEA-i.

AZVO u STACQ projektu sudjeluje ispred ECA-e (European Consortium for Accreditation in higher education) čiji je dugogodišnji punopravni član i to u projektnoj Steering Group.

Trajanje projekta: lipanj 2020. – svibanj 2022.

Internetske stranice STACQ projekta

Publikacija “The Rise and Recognition of Micro-credential – Stacking Modules and the Future of the Qualifications

Aplikacija ‘The Micro-Evaluator’

Online course catalogues and databases for transparency and recognition (OCTRA)

ERASMUS+ projekt OCTRA se bavi područjem automatskog priznavanja inozemnih kvalifikacija, odnosno njegovim poticanjem razvojem praktične podrške samom akademskom priznavanju i poboljšanjem suradnje s drugim dionicima. Projektom se želi u ovom području učvrstiti suradnja među ENIC i NARIC centrima, nacionalnim kontaktnim točkama za primjenu načela Europskog kvalifikacijskog okvira i nacionalnih Europass centara, kao i razradom preporuka za daljnji razvoj postojećih nacionalnih baza podataka i registara nacionalnih kvalifikacija (NQD), kako bi promovirali njihovu upotrebu u pravičnom priznavanju. Projekt pruža potporu visokim učilištima i nadležnim javnim tijelima u razvoju novih i poboljšanju postojećih nacionalnih smjernica za online kataloge edukacija i NQD-ove, uključujući fleksibilan i transparentan dizajn studijskih programa i kvalifikacija na temelju ishoda učenja i ECTS bodova, kao i pružanje relevantnih preporuka za poboljšanje ovih online alata i poboljšanje učinkovite upotrebe ECTS-a za automatsko prepoznavanje inozemnih kvalifikacija.

Cilj projekta je povećati dijalog s visokim učilištima dogovarajući se o predlošcima online kataloga edukacija i poboljšanju NQD-a koji bi vodili strukturiranim i transparentnim ishodima učenja visokoškolskih kvalifikacija, a koji bi olakšali automatsko priznavanje. Povezivanje online kataloga edukacija s NQD-ima je važno jer oba uključuju slične informacije o kvalifikacijama.

Partneri na OCTRA projektu su NARIC centri Latvije, Bugarske, Estonije, Hrvatske i Poljske te ENIC centri Bosne i Hercegovine i Rusije, zatim visoka učilišta iz Latvije, Rektorski zbor i Studentska unija Latvije, kao i pridruženi relevantni dionici.

Projekt je trajao od listopada 2020. do karaj 2022. godine.

 Održan progress meeting ERASMUS+ projekta OCTRA

Održan nacionalni sastanak u okviru OCTRA projekta

Evaluating e-learning for academic recognition (e-Valuate)

Projekt Evaluating e-learning for academic recognition (e-Valuate) je započeo 1. ožujka 2018. godine i trajat će do 29. veljače 2020. godine. Financiran je u okviru ERASMUS+ programa Europske unije.

Cilj e-Valuate projeka je dati doprinos daljnjem razvoju javnih politika u području priznavanja novih oblika online učenja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Tijekom projekta se želi razviti podrška za visoka učilišta i ENIC i NARIC centre u vrednovanju, odnosno prepoznavanju kompetencija, znanja i vještina stečenih kroz nove oblike online učenja, kao što su MOOCs (Massive Open Online Courses) i SPOC’s (Small Personal Online Courses).

Projektni konzorcij čine predstavnici ENIC i NARIC centara iz Danske, Litve, Norveške, Irske, Velike Britanije i Nizozemske, zatim potpredsjednik Odbora Lisabonske konvenciju o uzajamnom priznavanju, predstavnik Europskog konzorcija za akreditaciju u visokom obrazovanju (ECA) i predstavnik KIRON-a otvorenog visokog obrazovanja za izbjeglice.

AZVO u e-Valuate projektu sudjeluje ispred ECA-e (European Consortium for Accreditation in higher education) i to u projektnoj Steering Group.

Projektni sastanak

Allocating Credit to European Professional Training Programmes (ACEPT)

Početkom 2018. godine započeo je ACEPT projekt financiran iz programa ERASMUS+ koji za cilj ima

daljnje osnaživanje upotrebe europskih alata za prepoznavanje / priznavanje kvalifikacija te povećanje vidljivosti njihovog sadržaja. Neki od tih alata su Europski sustav kreditnih bodova (ECTS), kvalifikacijski okviri, Europski kvalifikacijski okvir (EQF) i slično, a sve u cilju promicanja sinergije među sličnih obrazovnim sustavima i praksama kako bi vrednovanje i priznavanje inozemnih kvalifikacija bilo što kvalitetnije te napose utemeljeno na povjerenju među državama.

Ovim projektom želi se, također, dodatno potaknuti korištenje ishoda učenja u vrednovanju inozemnih kvalifikacija stečenih unutar različitih obrazovnih formi – formalno / neformalno / informalno, što će dodatno pomoći u stvaranju metodologije za vrednovanje stručnog usavršavanja i sličnih programa cjeloživotnog učenja.

Nositelj ACEPT projekta je UK NARIC , a partneri su NARIC LatviaENIC MaltaNUFFIC te hrvatski ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje partner je projekta pod nazivom Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR), čiji je nositelj Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

DEQAR je dvogodišnji projekt, u trajanju od studenog 2017. godine do 31. listopada  2019. godine, a koji predviđa izradu europske baze s podacima o ishodima vrednovanja visokih učilišta. Cilj je projekta osiguravanje lakšeg pristupa izvješćima i odlukama proizašlima iz vrednovanja visokih učilišta koja provode agencije članice EQAR-a, čime će se povećati transparentnost u postupcima osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u europskom prostoru te pružiti podrška i zadovoljiti potrebe korisnika u područjima poput priznavanja diploma i studentske mobilnosti. Projekt će biti financiran sredstvima iz europskog programa Erasmus +. Prvo javno predstavljanje baze podataka bit će objavljeno u svibnju 2018. godine.

Očekuje se kako će baza podataka koristiti širokom spektru korisnika, među ostalim i:

 • Informacijskim centrima za priznavanje kvalifikacija (ENIC/NARIC)
 • Osobama zaduženima za akademsko priznavanje na visokom učilištima
 • Studentima
 • Agencijama za osiguravanje kvalitete
 • Ministarstvima i ostalim državnim tijelima

Kako bi se otklonili nedostaci s kojima se korisnici često susreću, cilj baze podataka je informirati korisnike o tome koja su visoka učilišta prošle postupak vanjskog osiguravanja kvalitete od strane agencija članica EQAR-a i olakšati pristup izvješćima izrađenima u procesima vanjskog osiguravanja kvalitete.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je registrirana pri EQAR-u od 25. studenog 2011. godine, a odlukom Vijeća EQAR-a 20. lipnja 2017. godine joj je obnovljeno članstvo.

Vremenski okvir i rokovi projekta nalaze se na poveznici: https://www.eqar.eu/topics/deqar.html 

MEHR – Modernizacija, obrazovanje i ljudska prava

Ovaj se trogodišnji projekt, započet u rujnu 2016. godine, nastavlja na rad ECA-ine (Europski konzorcij za akreditaciju u visokom obrazovanju) Radne grupe 4 koja se bavila temom uporabe ishoda učenja i njihovog vrednovanja u postupcima akreditacije. Ishodi učenja su u nekoliko zemalja postali neodvojivi dio postupaka procjene kvalitete i akreditacije programa u visokom obrazovanju. Bez obzira na to, stupanj implementacije ishoda učenja razlikuje se u različitim zemljama. Nadovezujući se na dokazima utemeljene platforme, projekt namjerava razviti smjernice za osiguravanje kvalitete  vrednovanja ishoda učenja (s naglaskom na teme iz područja ljudskih prava). Na taj će se način QA agencijama omogućiti da provedu samovrednovanje vlastitog rada u području procjene kvalitete ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima u svojim postupcima vrednovanja.

Vrijednost MEHR projekta je u ispitivanju važnosti koju agencije za vanjsko osiguravanje kvalitete pridaju definiranju i korištenju ishoda učenja u području ljudskih prava na visokim učilištima, a na temelju provedenih vanjskih vrednovanja.

Projektni konzorcij okuplja institucije (određenu agenciju i visoko učilište) iz triju europskih zemalja različite veličine, obrazovne strukture i strukture sustava visokog obrazovanja, kao i različitog stupnja razvoja alata i postupaka procjene ishoda učenja (Hrvatska, Portugal i Švedska) te međunarodnu organizaciju iz Belgije (ESIB).

Sve partnerske institucije u projektu će imati priliku ojačati svoje vještine u području vrednovanja ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima. U slučaju institucija koje se bave znanstvenom i nastavnom djelatnošću, projekt će ponuditi unapređenje postojećih spoznaja iz područja vrednovanja ishoda učenja. Agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i ECA će imati koristi od donošenja smjernica koje će ne samo njima, već i ostalim institucijama predstavljati značajan korak u razvoju njihovih misija. Projekt će, također, promicati dijalog između nacionalnih agencija za osiguravanje kvalitete i visokih učilišta, omogućiti razmjenu dobre prakse u različitim kulturnim kontekstima, kao i razvoj odgovarajućih metoda za usporedbu postupaka vrednovanja kvalitete ishoda učenja na području Europe razvijajući bolje razumijevanje o načinu na koji agencije i visoka učilišta mogu unaprijediti svoje metodologije za vrednovanje ishoda učenja.

Više o MEHR projektu

Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function, HRMinHEI)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) nositeljica je projekta „Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima” (Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function, HRMinHEI). Projekt je financiran iz sredstava Erasmus + Europske unije.

Ovaj dvogodišnji projekt započeo je u rujnu 2016. i traje do rujna 2018. godine. Svrha mu je jačanje upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima i izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima.

Osim AZVO-a, kao partneri sudjeluju dva hrvatska visoka učilišta: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Visoko učilište Algebra te dva inozemna: Danube University Krems iz Austrije i University of Tampere iz Finske.

Nekoliko je glavnih ciljeva čijem ostvarenju teži HRMinHEI: unapređenje organizacijske učinkovitosti visokih učilišta te njihove globalne konkurentnosti, povećanje doprinosa visokih učilišta ekonomskom rastu i društvenom razvoju povećanjem kvalitete ljudskog kapitala u području visokog obrazovanja, poticanje izvrsnosti akademskog osoblja te daljnji razvoj i suradnja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja.

Projekt će rezultirati objavom dokumenata i alata koji će biti korisni ne samo zemljama partnerima u projektu, nego i visokim učilištima na području cijeloga Europskog prostora visokog obrazovanja:

 • pregled nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima u sektoru visokog obrazovanja u Europi
 • online alat samoprocjene kao otvoreni obrazovni sadržaj (OER) u svrhu sustavnog vrednovanja i komparativne analize upravljanja ljudskim resursima na europskim visokim učilištima
 • dokumentirani procesi upravljanja ljudskim potencijalima razvijeni na visokim učilištima partnerima u projektu kao model drugim visokim učilištima.
 • smjernice za razvoj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima – tri nacionalna dokumenta

Projekt HRMinHEI nadopunjuje se s glavnim odrednicama programa Erasmus+ i sa Programom EU-a za modernizaciju visokog obrazovanja iz 2011. godine.

Više o HRMinHEI projektu

PROCSEE: Jačanje visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe

U dokumentu Europske komisije: Ponovno promišljanje obrazovanja: ulaganje u vještine za bolje gospodarske i društvene ishode ističu se značajne razlike među pojedinim zemljama Europske unije u razvoju visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Posebno se ističe da, iako neke od zemalja imaju prvoklasne sustave strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te visokog stručnog obrazovanja, mnoge zemlje, najčešće one na području Južne Europe, zaostaju svojim sudjelovanjem, kvalitetnim ishodima i atraktivnošću.

U zemljama s razvijenim sustavima, visoko stručno obrazovanje karakterizira dvojni sustavi s velikim udjelom učenja temeljenog na radu, naukovanjem i ostalim modelima koji olakšavaju prijelaz iz sustava obrazovanja na tržište rada. Nadalje, u dokumentu se ističe da je izvrsnost visokog stručnog obrazovanja rezultat sustavnog unapređenja kurikuluma i modernizacije nastave te, najvažnije, aktivnog uključivanja gospodarstva, osobito malih i srednjih poduzeća (SME).

Razlike u razvoju visokog stručnog obrazovanja na području Europe posljedica su razlika u društveno-kulturnim tradicijama i poimanjima, razlika u strukturama sustava obrazovanja i osposobljavanja, gospodarstva i tržišta rada, provedenim reformama, opsega uključenosti društvenih partnera, kao i mogućnosti za zapošljavanje diplomanata stručnih studija te sklonostima pojedinca. PRO-SEE će uspostaviti sustavne strukture za predlaganje javnih politika i dijeljenje dobre prakse, s naglaskom na četiri specifična područja:

 • usklađenost SOO-a s regionalnim/lokalnim strategijama ekonomskog razvoja
 • promicanje SOO-a, osobito kao odgovor na utvrđeni manjak vještina
 • organiziranje i praćenje stručne prakse studenata  u poslovnom okruženju
 • osobno okruženje za učenje i daljnje obrazovanje.

Objedinjavanjem ključnih sudionika u području visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz čitave Europe, obrazovnih institucija i kompanija iz Jugoistočne Europe te aktera politika regionalnog razvoja, projekt će rezultirati izradom specifičnih smjernica za upravljanje prioritetima u svakoj od uključenih zemalja, kao i na području čitave regije.

Dokumenti projekta

BuildPHE: Jačanje kapaciteta stručnog visokog obrazovanja

Ciljevi ovog projekta su sljedeći:

 • potaknuti institucije u sustavu visokom obrazovanju koje izvode stručne studije da izrade analizu te preispitaju svoje unutarnje politike i smjernice za jačanje suradnje obrazovanja, istraživanja i poduzetništva
 • uvesti poboljšanja i reforme u politike i prakse u pogledu suradnje s područjem rada podržavajući dijeljenje dobre prakse s obzirom na intervencije za jačanje trokuta znanja
 • razviti niz pratećih alata, osobito okvirnih smjernica i/ili vodiča za provedbu, s ciljem jačanja aktivne suradnje između VU-a i vanjskih partnera.

Projekt uključuje donositelje javnih politika i čelništvo institucija visokog obrazovanja koje provode visoko stručno obrazovanje, koji će surađivati unutar struktura postavljenih od strane njihovih nacionalnih udruženja za visoko stručno obrazovanje, članova projektnog konzorcija. Kroz njihovo sudjelovanje u projektu, svaka od uključenih institucija će analizirati i preispitati svoju povezanost sa svijetom rada, sastaviti poboljšanja uz pomoć primjera dobre prakse iz tog područja te uključiti te prakse u svoje institucijske strategije.

Recognition of Non-Country Specific Awards (RENSA)

Cilj projekta  Recognition of Non-Country Specific Awards (RENSA) čiji je nositelj NARIC ured Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, a u kojem AZVO sudjeluje kao jedan od partnera, daljnji je razvoj i razmjena dobre prakse i informacija za podršku objektivnom priznavanju kvalifikacija, u pogledu priznavanja kvalifikacija koje nisu dio obrazovnog sustava određene države.

U kontekstu RENSA projekta, kvalifikacije označene kao “non-country” su u cijelosti međunarodne i nisu dio nacionalnog obrazovnog sustava neke države. Mogu biti, ali nisu isključivo ograničene, na kvalifikacije izdane od nadležnih međunarodnih tijela; također se odnose na kvalifikacije koje su izdala nacionalno priznata tijela koja izdaju međunarodne titule izvan nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela.

Smjernice za postupke procjene takvih međunarodnih kvalifikacija unutar Europskog područja priznavanja (EAR) pruža priručnik, dok u praksi smjernice za procjenu specifičnih kvalifikacija koje nisu dio obrazovnog sustava neke države – ne postoje. Također, ne postoje niti jasni načini razmjene i čuvanja primjera odluka o priznavanju koje su donijeli pojedini NARIC uredi.

Information System On pre-Bologna Academic Qualifications (ISOBAQ)

Cilj projekta Information System On pre-Bologna Academic Qualifications (ISOBAQ) čiji je nositelj NARIC centar Bugarske, a AZVO jedan od partnera, je stvoriti i osigurati unutar NARIC mreže dodatni alat za unapređenje vidljivosti, usporedivosti, transparentnosti i nepristranog priznavnja, koji će promicati mobilnost u području obrazovanja i zapošljavanja.

To će se postići uspostavljanjem informacijskog sustava koji sadrži strukturirane podatke o postojećim nacionalnim zakonodavstvima te ujednačavanju predbolonjskih kvalifikacija i važećih nacionalnih visokoobrazovnih kvalifikacija i nacionalnih kvalifikacijskih okvira.

Takav strukturiran izvor informacija moći će se koristiti za premošćivanje razlika između predbolonjskih visokoobrazovnih kvalifikacija prema Europskom kvalifikacijskom okviru. To daje i dodatnu korist ovome alatu za usporedbu, procjenu, nepristrano priznanje i transparentnost.

Centri, sudionici projekta, svoj će doprinos dati uključivanjem nacionalnih zakonodavnih specifičnosti povezanih s predbolonjskim kvalifikacijama.

Uzorci predbolonjskih visokoobrazovnih kvalifikacija dat će dodatnu vrijednost online informacijskom sustavu.

Projekt će imati izravan utjecaj na povećanje kvalitete i učinkovitosti ENIC-NARIC mreže.

Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition)

Cilj projekta Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition – FAIR) je unapređivanje europskog priznavanja koje provode visoka učilišta primjenom elemenata automatskog priznavanja.

Automatsko priznavanje je relativno novi koncept koji istražuje Pathfinder group on automatic recognition u pripremi za Ministarsku konferenciju o Bolonjskom procesu koja će se održati u Erevanu 2015. godine.

Mjera koja se ispituje u okviru ovog projekta je uvođenje automatskog priznavanja u institucijske postupke priznavanja.

Projekt FAIR želi pronaći najbolji način za implementaciju preporuka u institucijske prakse priznavanja uz korištenje dobre prakse prikupljene u priručnicima Europskog prostora priznavanja (EAR).

Automatsko priznavanje trebalo bi pojednostaviti donošenje institucijskih odluka o priznavanju tako što će standardizirati značajan dio postupka priznavanja.

Projektni tim svim će državama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) učiniti dostupnim iskustva i preporuke o primjeni tog postupka na nacionalnoj razini, što će dovesti do bržeg i lakšeg donošenja odluka o priznavanju.

Nacionalni ENIC/NARIC ured AZVO-a u projektu sudjeluju u ulozi jednog od partnera projekta, a projekt koordinira nizozemski NUFFIC.

Trajanje projekta je 28 mjeseci, a završio je u lipnju 2017.

Nacionalni seminar

Objavljeno Izvješće ERASMUS+ FAIR projekta

Dana 5. srpnja 2017. godine objavljeno je Izvješće ERASMUS+ FAIR (Focus on Automatic Institutional Recognition) projekta.

Riječ je o projektu u čiju su provedbu kao partneri bili uključeni Agencija za znanosti i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te četiri hrvatska sveučilišta. Projekta FAIR (Focus on Automatic Institutional Recognition) financirao se iz programa Erasmus +, a za cilj je imao unapređenje postupaka akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja razine kvalifikacije. Nositelj projekta bilo je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske, a administrativnu podršku pružao Centar za internacionalizaciju obrazovanja (EP-Nuffic) iz Nizozemske. Provedba projekta je započela dana 1. prosinca 2014. godine te je projekt završio početkom srpnja 2017. godine.

U projektu je sudjelovalo 35 projektnih partnera: visoka učilišta, ministarstva, agencije i međunarodne organizacije (European University Association, European Consortium for Accreditation) iz Nizozemske, Njemačke, Belgije, Italije, Španjolske i Hrvatske te Danska Agencija za visoko obrazovanje (kao međunarodni evaluator). Kao projektni partneri iz Republike Hrvatske u projektu su sudjelovali Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Splitu.

Uloga visokih učilišta u projektu bila je sljedeća: provesti procjenu svojih procedura akademskog priznavanja, dati doprinos razvoju poboljšanih procedura priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i implementaciji dobe prakse te sudjelovati u analizi utjecaja projekta.

Projektno Izvješće zajedno s europskim i nacionalnim preporukama dostupno je ovdje

Project report

ROCCO: Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju

Projekt Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju (Removing obstacles for cross-border cooperation – ROCCO)  financiran je iz programa Erasmus + pod brojem 559195-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-BOLOGNA, a provodi ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te predstavnicima dionika okupljenima u radne skupine.  Cilj je projekta unaprijediti uvjete u Republici Hrvatskoj za osnivanje združenih studija i drugih oblika prekogranične suradnje visokih učilišta. U sklopu projekta su predviđene aktivnosti razmjene iskustava sa stranim partnerima, prikupljanje podataka o trenutnom stanju i zakonskom okviru, edukacije predstavnika visokih učilišta i djelatnika tijela državne i javne uprave te prilagodbe zakonskog i regulatornog okvira. Više o projektu možete doznati na stranicama MZOS-a.
Final guidelines

Unapređivanje uloge NARIC centara II: Perspektiva dionika (The Changing Role of NARICs II: Stakeholder Perspective)

Unapređivanje uloge NARIC centara II: perspektiva dionika, kao nastavak projekta Unapređivanje uloge NARIC centara I, razvija se na rezultatima prethodnog projekta, kao i na iskustvu NARIC centara i ključnih dionika u priznavanju kvalifikacija.

Cilj projekta je razviti nove međunarodne smjernice za priznavanje kvalifikacija, prepoznavanje primjera dobre prakse i iskustva stručnih tijela uključenih u priznavanje kvalifikacija, s posebnim naglaskom na transnacionalno obrazovanje, neformalno/informalno učenje, ulogu ishoda učenja i upotrebu kvalifikacijskih okvira (u nastajanju) u postupku priznavanja.

Također, cilj ovog projekta je i povećati svijest dionika o inicijativama EU-a te istaknuti kompleksnu i promjenjivu ulogu svakog ENIC/NARIC centra, odnosno dodatne vrijednosti koje ti centri mogu pružiti u postupku provedbe strategije Europa 2020.

Nositelj ovog projekta je UK NARIC, a ENIC/NARIC ured AZVO-a sudjeluje kao jedan od partnera u projektu.

CHARONA II – The changing role of NARICs

The Changing Role of NARICs (CHARONA I) – a Research Project

The Changing Role of NARICs (CHARONA I)

Primjeri i kopije nacionalnih akademskih DIPLOMA – SKENIRANJE DIPLOMA (Samples & Copies of Academic National DIPLOMAS – SCAN-DIPLOMAS)

Primjeri i kopije nacionalnih akademskih DIPLOMA – SKENIRANJE DIPLOMA je projekt u kojem ENIC/NARIC ured AZVO-a sudjeluje kao partner, a nositelj je NARIC Italia – CIMEA.

Cilj projekta SKENIRANJE DIPLOMA je prikupiti primjere nacionalnih kvalifikacija zemalja koje sudjeluju u projektu.

Primjeri kvalifikacija bit će prikupljeni i dostupni u elektroničkoj bazi podataka koja će predstavljati koristan instrument za unapređivanje postupka priznavanja kvalifikacija:

 • instrument za kontrolu koji bi mogao smanjiti opasnost od prevare i nesporazuma tijekom postupka priznavanja
 • izvor informacija svim ENIC i NARIC centrima o nacionalnim obrazovnim kvalifikacijama drugih država, što će povećati koherenciju i postupke učiniti transparentnijima.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Elektronička baza podataka u sklopu SCAN-D projekta je uspostavljenja 

Unapređivanje upotrebe instrumenata za mobilnost u svrhu priznavanje kvalifikacija (Enhancing the use of mobility tools for recognition)

U skladu sa strategijom Europa 2020. i Europskim prostorom visokog obrazovanja (Bolonjski proces), glavni cilj projekta Povećanje upotrebe instrumenata za mobilnost i  je promicanje postojećih europskih instrumenata za  i olakšavanje akademske i profesionalne mobilnosti studenata i radnika.

Korištenjem instrumenata za mobilnost i priznavanje kvalifikacija povećat će se transparentnost inozemnih kvalifikacija i olakšati njihovo pravedno priznavanje te na taj način povećati šanse za zapošljavanje u Europi.

Projektne aktivnosti uključuju seminare za visoka učilišta, tijela javne uprave i poslodavce u zemljama koje sudjeluju u projektu – Hrvatskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemskoj i Francuskoj. Nacionalna usavršavanja (teorijski i praktični moduli) i seminari bit će usmjereni na promociju i razmjenu primjera dobre prakse povezanih s korištenjem postojećih instrumenata za mobilnost i priznavanje, kao što je Europski kvalifikacijski okvir, nacionalni kvalifikacijski okviri, Europass, , ECTS bodovi i Priručnik za priznavanje namijenjen visokoškolskom institucijama – EAR – HEI.

Nacionalni ENIC/NARIC ured AZVO-a u projektu sudjeluju u ulozi jednog od partnera projekta, a projekt koordinira francuska agencija CIEP. Trajanje projekta je dvije godine.

U sklopu ovoga projekta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje je održala radionicu Unapređivanje upotrebe instrumenata za mobilnost u svrhu priznavanja kvalifikacija.
U svibnju 2015. godine u Sèvresu u Francuskoj je u okviru projekta je održan međunarodni seminar.

Program IPA

Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) je program usmjeren da državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama pomogne u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU. Pretpristupni program je uspostavljen za razdoblje od 2007. do 2013. godine te istovremeno zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD i predstavlja pripremu za korištenje Strukturnih fondova.

Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Projekt koji je trajao od travnja 2010. do siječnja 2012. godine imao je za cilj nastavak razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i to jačanjem operativnih kapaciteta, proučavanjem postojećeg, izradom novog pravnog okvira te razvojem metoda obuke i izrade novih standarda kvalifikacija. Projekt je prvenstveno bio usmjeren na kvalifikacije u strukovnom obrazovanju, a AZVO je u provedbi projekta sudjelovao na temama izrade javnih politika vezanih uz predmetno područje i osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju.

Competitive Croatian Higher Education for better Employment / Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost

U okviru IPA natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava – Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao nositelj provodi projekt Competitive Croatian Higher Education for better Employment / Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost.

Partneri Agencije na ovom projektu su Sveučilište u Splitu i Visoka škola za primijenjeno računarstvo.

Provedba projekta započela je krajem kolovoza 2013. godine, a trajat će 18 mjeseci.

Opći cilj projekta je, razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije, dati doprinos implementaciji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Specifični ciljevi projekta su razvoj 6 standarda kvalifikacija i studijskih programa, što uključuje i razvoj ishoda učenja i vrednovanje kriterija i procedura te predstavljanje priznavanja prethodnog učenja (Recognition of Prior Learning -RPL) kao integralnog dijela HKO-a.http://rpl.azvo.hr/index.php/hr/

E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

U okviru IPA natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za dodjelu bespovratnih sredstava Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje kao partner na projektu E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj kojeg provodi Institut za razvoj obrazovanja. Na projektu sudjeluju i Sveučilišta u Rijeci i Zadru, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Institut za društvena istraživanja i Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas“. Ciljevi su projekta istražiti potrebe skupina studenata u nepovoljnome položaju, razviti procese osiguravanja kvalitete koji bi provjeravali ispunjavanje njihovih potreba i osmisliti oznaku kvalitete u ovom području. 

Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja

U okviru IPA natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje na projektu Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja čiji je nositelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Partnerske institucije na ovom projektu su Institut za društvena istraživanja iz Zagreba, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Osnovna škola Pučišća s Brača i Poljoprivredna škola u Zagrebu.

Program Europske unije za cjeloživotno učenje (LLP)

EQArep

Transparency of European higher education through public quality assurance reports – EQArep je projekt u trajanju od 24 mjeseca s početkom u rujnu 2012. godine, kojeg koordinira Europsko udruženje agencija za osiguravanje kvalitete (ENQA). Cilj projekta je steći pregled načina na koji se izrađuju izvješća u postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), ispitati stavove dionika i visokih učilišta te izraditi europske smjernice za izradu izvješća s ciljem da se ista učine pristupačnija i korisnija svim ciljanim skupinama: visokim učilištima, donositeljima politika, studentima i široj javnosti. Uz AZVO, partneri na projektu su agencije za osiguravanje kvalitete iz Estonije, Irske i Švicarske.

CeQuInt

Certificate for the Quality of Internationalisation – CeQuInt je projekt u trajanju od 18 mjeseci s početkom u rujnu 2012. godine, kojeg koordinira Europski konzorcij za osiguravanje kvalitete ECA, s ciljem razvoja metodologije za vrednovanje internacionalizacije visokih učilišta i izrade pečata kvalitete za visoka učilišta koja su uspjela razviti međunarodnu razmjenu i suradnju na korist svojih studenata, zaposlenika i lokalne zajednice. U projekt je uključeno 12 europskih agencija za osiguravanje kvalitete, i to iz Austrije, Njemačke, Slovenije, Francuske, Poljske, Španjolske i Finske, te organizacije ACA i DAAD, specijalizirane za internacionalizaciju visokog obrazovanja.

20. međunarodna konferencija ENIC i NARIC centara

Europska komisija, Vijeće Europe i UNESCO prihvatili su kandidaturu Agencije za znanost i visoko obrazovanje za domaćina 20. po redu međunarodne godišnje konferencije mreža ENIC i NARIC centara.
ENIC mrežu (European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility) osnovalo je Vijeće Europe i UNESCO u svrhu akademske pokretljivosti i što kvalitetnije provedbe načela Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija). Mrežu čine nacionalni informacijski centri država članica European Cultural Convention ili UNESCO Europe Region, a osnivači su im državna tijela.
NARIC mreža (National Academic Recognition Information Centres) osnovana je na inicijativu Europske komisije, u cilju unapređivanje akademskog priznavanja kvalifikacija u zemljama članicama Europske Unije, Europske ekonomske zajednice (European Economic Area, EEA) i pridruženih članica Centralne i Istočne Europe i Cipra. Cilj Mreže je poticanje akademske mobilnosti.
Centri koji su dio ENIC i NARIC mreža važni su sugovornici na europskoj, ali i svjetskoj razini kada je riječ o pitanjima vezanim uz razvoj visokog obrazovanja, zbog čega su i godišnje konferencije mreža, koje okupe predstavnike iz preko 60 zemalja svijeta, uvijek važan i zanimljiv događaj koji plijeni pažnju stručne, ali i šire javnosti.
Ovaj projekt je jedna od aktivnosti financiranih u okviru programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme) Uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije u trajanju od 31. siječnja 2013. godine do 01. veljače 2014. godine.

QFs-UHSE

The use or potential use of qualifications frameworks as a tool of mobility by HEIs and other stakeholders je projekt u kojem sudjeluje ENIC/NARIC ured AZVO, a koordinira ga francuska agencija CIEP. Projekt traje 24 mjeseca, od veljače 2012. do veljače 2014. godine, a cilj mu je istražiti način na koji su alati transparentnosti uvedeni u sklopu reforme europskog visokog obrazovanja, poput dopunske isprave o studiju i kvalifikacijskih okvira, olakšali postupak priznavanja  kvalifikacija te razviti metode obuke i informiranja visokih učilišta, poslodavaca i tvrtki za zapošljavanje kako bi se dodatno olakšala mobilnost radne snage unutar Europe.

Izvješće Hrvatska QFs UHSE

Final report QFs UHSE

ENIC CAPACITY BUILDING

Kako mu i samo ime kaže, projekt izgradnje kapaciteta ENIC ureda u zemljama regije oslanja se na sličnost visokoobrazovnih sustava i tržišta rada u zemljama regije i, pod vodstvom britanskog NARIC ureda pokušava ispitati dobre prakse u ovim zemljama, razviti zajedničke metode priznavanja kvalifikacija trećih zemalja i uočavanja lažnih kvalifikacija te unaprijediti njihove interne sustave arhiviranja i korištenja informacija. Projekt traje 24 mjeseca, od veljače 2012. do veljače 2014. godine. AZVO u projektu sudjeluju u ulozi jednog od nositelja projekta.

UNESCO GIQAC

ESG Balkans

Cilj je ovog projekta u trajanju od 18 mjeseci, završenog u lipnju 2012. godine i koordiniranog od strane Europskog udruženja agencija za osiguravanje kvalitete (ENQA), bio steći uvid u primjenu Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) na području Balkana te organizirati razmjenu iskustava balkanskih agencija. Kao jedina balkanska agencija koja je prošla vanjsko vrednovanje prema ESG-u, AZVO je prezentirala dosadašnji rad svim agencijama partnerima, organizirala jednu radionicu u Zagrebu i primila zaposlenike drugih agencija kao promatrače na studijskim posjetima u sklopu postupaka reakreditacije u 2012. godini. Rezultati projekta će se koristiti i u reviziji ESG-a koja je u tijeku.

TEMPUS

Enhancing the Mobility of the Croatian Academic Community (MOBIL)

CILJ PROJEKTA: Povećati mobilnost hrvatske akademske zajednice unutar Europe.
Cilj projekta bit će postignut stvaranjem platforme za ulazak Hrvatske u program ERASMUS (unutar okvira Europske komisije za cjeloživotno učenje: Lifelong Learning Programme – LLP).

DONATOR: European Commission, Directorate-General for Education and Culture; TEMPUS SCM Programme

TRAJANJE PROJEKTA: 15.06.2007.-14.06.2008.

KONZORCIJ:
Koordinator projekta:  Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska
Ugovaratelj: Technische Universität Dresden, Germany
Partnerske institucije u EU: 
University of Ljubljana – Ljubljana (SI)
International Programme Office for Education and Training – Stockolm (SE)
Partnerske institucije RH:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH
Institut za društvena istraživanja – Centar za istraživanje i razvoj  obrazovanja
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Osijeku
Sveučilište u Dubrovniku
Zagrebačka škola za menadžment 
Agencija za obrazovanje odraslih RH

SLUŽBENA STRANICA: www.iro.hr/mobil

Training for EU-liaison officers in Croatian Universities: pursuing Bologna and EU integration aims (TRIUMPH)

CILJ PROJEKTA: Izgraditi mrežu EU-liaison officer-a na većim hrvatskim sveučilištima kako bi se doprinijelo daljnjem razvoju Bolonjskog procesa, visokog obrazovanja i integraciji Hrvatske u Europsko istraživačko područje (ERA).
DONATOR: European Commission, Directorate-General for Education and Culture; TEMPUS SCM Programme

TRAJANJE PROJEKTA: 15.06.2007.-14.06.2008.

KONZORCIJ:
Koordinator projekta:  European Research and Project Office GmbH – EURICE, Saarbrücken
Ugovaratelj:    Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Partnerske institucije u EU: 
Universidad de Alicante, Alicante
Partnerske institucije RH:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Nacionalna zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zagrebu

Quality Assurance in University Teaching  (Full Ahead)

CILJ PROJEKTA bio je: Poticati sudjelovanje u aktivnom učenju, samoučenju (self-learning), uvođenju pedagogije u nastavi, procjeni i stilovima učenja te promicati kritičko razmišljanje u vlastitom podučavanju.
Unutar projekta izrađena su tri dokumenta:
1. Kodeks dobre prakse u nastavi i provjeri znanja,
2. Nacionalna strategija vrednovanja učinkovitosti nastave,
3. Program akcijskog istraživanja za poboljšanje kvalitete nastave (plan profesionalnog usavršavanja nastavnika).

DONATOR: European Commission, Directorate-General for Education and Culture; TEMPUS SCM Programme

TRAJANJE PROJEKTA: 15.10.2006.-14.10.2007.

KONZORCIJ:
Koordinator projekta: Sveučilište u Rijeci
Ugovaratelj: University of Ljubljana (SI)
Partnerske institucije u EU:
University of East Anglia (UK)
University of Linz (AT) – Individual expert

Partnerske institucije RH:
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Dubrovniku
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH
SLUŽBENA STRANICA: http://www.pfri.hr/tempus-qa/

TAIEX

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange/Tehnička pomoć i razmjena informacija) je program Europske Unije koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i provedbe zakonodavstva Europske unije.
TAIEX pruža pet osnovnih usluga: dokumentacijsko-informacijske usluge i savjetovanje o zakonodavstvu jedinstvenog tržišta, radionice i seminare, studijske posjete Europskoj komisiji i državama članicama, ekspertna savjetovanja državama korisnicama te uspostavu baze podataka o projektima tehničke pomoći i njihovim rezultatima.

U okviru TAIEX programa, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje je odobreno šest projekata.  Ciljevi projekata su bili sljedeći:

 • institucionalni razvoj Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 • razmjena informacija vezanih uz priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 • poboljšanje prakse priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 • uspostavljanje čvršće suradnje s inozemnim institucijama koje djeluju u sustavu visokog obrazovanja, a posebice Nacionalnim Informacijskim Centrima (ENIC-NARIC)
 • informiranje o inozemnim praksama priznavanja stručnih kvalifikacija i načinom implementacije zahtjeva Direktive 2005/36/EZ
 • usklađivanje hrvatskog zakonodavstva u području priznavanja stručnih kvalifikacija sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ i stvaranje administrativnih i institucionalnih preduvjeta da se zakonska rješenja što bolje mogu primjeniti u praksi
 • profesionalno usavršavanju djelatnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – studijski posjet, Bonn, Savezna Republika Njemačka

Predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, AZVO-a, su u periodu od 9. do 12. listopada 2007. godine, u okviru studijskog putovanja u Bonn, Savezna Republika Njemačka, kao gosti njemačkog Nacionalnog Informacijskog Centra (ZAB-Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland), posjetile njemačke institucije koje djeluju u sustavu visokog obrazovanja.

Tijekom studijskog posjeta, održani su sastanci s predstavnicima njemačkog Nacionalnog Informacijskog Centra, Njemačke Rektorske konferencije (HRK-Hochschulrektorenkonferenz) te Njemačkog akademskog servisa za međunarodnu razmjenu (DAAD-Deutsche Akademische Austauschdienst).

Jačanje kapaciteta za razvoj sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – posjet inozemnog eksperta

U sklopu ovog projekta, gosp. Alan Hunt, savjetnik za razvoj kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju pri Sveučilištu Bournemouth, boravio je u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u razdoblju od 19. – 23. studenog 2007. godine.
Pri izradi aplikacije za ovaj TAIEX projekt, Agencija se rukovodila idejom da, nakon ustrojavanja jedinica za osiguranje kvalitete pri visokim učilištima, njihova povezivanja u mrežu te pružanja učilištima osnovnih informacija i primjera iz dobre prakse vezanih uz unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete, sljedeći korak prema uspostavi neovisne vanjske prosudbe sustava kvalitete koji Agencija mora poduzeti, bude organiziranje edukacije za predstavnike akademske zajednice, privrede te studenata, koje će onda u sklopu prosudbenih skupina provoditi takvu prosudbu na visokim učilištima.
Gosp. Hunt održao je prezentaciju postupka vanjske prosudbe sustava osiguranja kvalitete kakav se provodi u Velikoj Britaniji, pri čemu su obuhvaćene teme kao što su: opći okvir, cilj i opseg neovisne prosudbe, koraci u provedbi i ishodi vanjske prosudbe, uloga članova prosudbene skupine, provedba unutarnje prosudbe i praćenje primjene preporuka prosudbene skupine te je izložen primjer provedbe neovisne prosudbe na Sveučilištu Bournemouth.
Ciljevi posjeta gosp. Hunta komplementarni su s ciljevima CARDS 2003  projekta „Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u njezinoj ulozi osiguranja kvalitete te razvoj pratećeg informacijskog sustava“ koji se odnose na pružanje podrške uspostavljanju nacionalne mreže jedinica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju i razvoj sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – studijski posjet, Madrid, Kraljevina Španjolska

Predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, AZVO, su u periodu od 5. do 8. svibnja 2008. godine, u okviru studijskog putovanja u Madrid, Kraljevina Španjolska, kao gosti španjolskog Nacionalnog Informacijskog Centra (NARIC España), koji djeluje u sklopu Ministarstva obrazovanja (Ministerio de Educación), posjetile španjolske institucije koje djeluju u sustavu visokog obrazovanja.

U okviru studijskog posjeta, predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda su održale sastanak s predstavnicima španjolskog Ministarstva obrazovanja (Ministerio de Educación) te s predstavnicima dviju obrazovnih institucija – Sveučilišta u Alcali (Universidad de Alcalá), jednog od najstarijih sveučilišta u Europi i institucije za strukovno obrazovanje iz područja audio – vizualnog dizajna “Puerta Bonita”.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – studijski posjet, Beč, Republika Austrija

Predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, AZVO-a, su u periodu od 7. do 11. srpnja 2008. godine posjetile austrijsko Federalno ministarstvo za znanost i istraživanje (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) i austrijski Nacionalni Informacijski Centar (ENIC NARIC AUSTRIA) koji djeluje u okviru navedenog ministarstva.

U okviru studijskog posjeta predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda su također posjetile tri  institucije koje djeluju u sustavu visokog obrazovanja (Diplomatische Akademie Wien, Fachhochschule Wiener Neustadt, Wirtschaftsuniversität Wien) te sudjelovale na sastanku s predstavnicima različitih reguliranih profesija u Republici Austriji.

Studijski posjet Danskoj Agenciji za znanost, tehnologiju i inovacije

Predstavnici Odjela za znanost, Agencije za znanost i visoko obrazovanje su u periodu od 10. do 14. studenog 2008. godine posjetile Dansku Agenciju za znanost, tehnologiju i inovacije (Danish Agency for Science, Technology and Innovation), Dansku Nacionalnu zakladu za istraživanja (Danish National Research Foundation) i Centar izvrsnosti na sveučilištu u Roskildu (Danish National Research Foundation Centre for Viscous Liqid Dynamics at IMFUFA – Roskilde University΄s Department of Mathematics and Physics).

U okviru studijskog posjeta predstavnice Odjela za znanost prikupile su vrijedne informacije o danskom ustroju znanstvene djelatnosti i njezinih tijela, financiranju i osnivanju znanstvenih centara izvrsnosti te o evaluiranju znanstvenih projekata.

Prezentacije(na engleskom jeziku)

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – studijski posjet inozemnih stručnjaka

U sklopu projekta, koji je proveden u suradnji s britanskim Nacionalnim Informacijskim Centrom (UK NARIC), predstavnica UK NARIC-a gđica. Kate Bellamy i g. Howard Davis, viši savjetnik European University Association (EUA), ekspert za EU zakonodavstvo i Bolonjski proces, boravili su u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje 21. i 22. travnja 2009. godine te izložili primjere dobre europske prakse u području priznavanja stručnih kvalifikacija te implementacije i provedbe Direktive 2005/36/EZ.

S obzirom da bi ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju, Nacionalni ENIC/NARIC ured  trebao preuzeti ulogu Nacionalne kontaktne točke u smislu Direktive 20005/36/EZ, ovaj projekt je pomogao u dodatnoj edukaciji djelatnica Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o navedenoj Direktivi.

MPAP 2006

U okviru MATRA MPAP predpristupnog programa nizozemske vlade proveden je projekt Osnaživanje uloge Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, u kojem je Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjelovala kao nositelj projekta, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao sudionici.

Provedba projekta Osnaživanje uloge Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, započela je dana 29. siječnja 2007. godine, a završila održavanjem završne konferencije dana 11. studenog 2008. godine.

Cilj projekta bila je edukacija i usmjeravanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija na nadležna ministarstva, komore, strukovne organizacije i sl. te širenje informacija o stručnom i akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Projektom se željelo pridonijeti usklađivanju hrvatskog zakonodavstva u području priznavanja kvalifikacija sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ te stvoriti administrativne i institucionalne preduvjete da se zakonska rješenja mogu što bolje primijeniti u praksi.

Kao jedan od ciljeva projekta, dani su prijedlozi  za definiranje Nacionalne kontaktne točke u smislu Direktive 2005/36/EZ, odnosno nacionalnog koordinatora. Također, jedan od rezultata projekta je i izrada IT aplikacije, Nacionalne baze podataka o priznavanju stručnih kvalifikacija, koja bi se koristila pri pružanju informacija o reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj te bi istovremeno bila i tehnički instrument za vođenje podataka o postupcima priznavanja stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj.

Dokumenti

CARDS 2003

U okviru programa CARDS za 2003. godinu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa odobren je projekt o uvođenju sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i usuglašavanje informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) sa sustavom visokog obrazovanja u zemljama članicama Europske unije (tzv. HEMIS – Higher Education Management Information System). Pravni okvir za provedbu projekta je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), a institucionalni okvir predstavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Provedba projekta temelji se na Opisu posla (Terms of Reference) čija je konačna verzija izrađena u kolovozu 2005. godine. Provedba projekta započela je 04. rujna 2006. godine. Projekt će trajati 18 mjeseci, a ukupan proračun iznosi 600.000 eura.
Projekt ministarstva znanosti, obrazovanja i športa financiran od strane Europske unije: Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u njezinoj ulozi osiguranja kvalitete i razvoj pratećeg informacijski sustava (Furtherance of the Agency for Science and Higher Education (ASHE) in its Quality Assurance role and the development of a supporting Information System).

” href=”http://www.gopa.de/croatia-HEMIS”>www.gopa.de/croatia-HEMIS

Suradnja sa CARDS 2003 projektom

Higher Education Information Systems and AZVO

System Specifications CNHIS

Final report QA

Croatia HEMIS Inception Report

CARDS 2002

U okviru programa CARDS za 2002. godinu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa bio je odobren projekt o priznavanju inozemnih kvalifikacija Mobilnost u visokom obrazovanju: Politika i zakonodavstvo u priznavanju kvalifikacija (Higher Education Mobility: Diploma Recognition Policy and Legislation). Provedba projekta temeljila se na Opisu posla (Terms of Reference) koji je odobrila Delegacija Europske komisije u RH u veljači 2003. godine. Pravni okvir za provedbu projekta bio je Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03 i 198/03), a institucionalni okvir predstavljao je Nacionalni ENIC/NARIC ured za priznavanje diploma ustrojen pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Provedba projekta započela je u svibnju 2004. godine, a završila je u ožujku 2006. godine. Ukupan proračun projekta iznosio je 600.000 EUR.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (korisnik projekta) i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (krajnji korisnik projekta) putem zajedničke Jedinice za provedbu projekata (JPP) osiguravali su i nadzirali provedbu projekta u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom financija i Delegacijom Europske komisije, uzimajući u obzir i prijedloge svih zainteresiranih dionika.

CARDS dokumenti

CARDS prezentacije

CARDS brošure

Ostali programi

Osiguravanje pristupa platformi e-Građani građanima EU i EEA-e (Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA citizens – CEF eID)

AZVO, kao član konzorcija, pod koordinacijom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, sudjeluje u projektu Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA citizens kojeg je hrvatski konzorcij prijavio na javni natječaj CEF-TC-2015 eIdentification Europske komisije (INEA-e) te je izabran za financiranje.

AZVO sudjeluje u projektu u dijelu koji se odnosi na prijave na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije, a koji spada u djelokrug poslova Središnjeg prijavnog ureda. Cilj projekta je omogućiti kandidatima državljanima zemalja članica EU prijavu studijskih programa na isti način kao i kandidatima iz RH, odnosno putem Središnjeg državnog portala e-Građani, čime se smanjuje administracija i troškovi prijave.

Provedba projekta počela je u lipnju 2016.g., a završava u lipnju 2017.g.

From Brain Gain Policies to Practices – Dissemination of Best Institutional Practise in the WB region

Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje sa svojim ključnim ekspertima i iskustvom u području priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u projektu Grupe 484 financiranom iz Balkanskog fonda za demokraciju, a koji se bavi primjenom dobre regionalne dobre prakse u predmetnom području u srpskom sustavu priznavanja inozemnih kvalifikacija. Projekt je započeo u prosincu 2011. godine i trajate će do kraja 2012. godine. AZVO je za potrebe provedbe projekta izradio Studiju slučaja o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.