Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donio Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti kojim se uređuje unutarnje osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta, vanjsko vrednovanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta te ustrojstvo i ovlasti Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Stupanjem na snagu ovog Zakona (NN 151/22) 30. prosinca 2022. godine prestao je važiti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09).

Prema novom Zakonu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje više ne provodi postupak vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete (audita).

Agencija će dovršiti postupke audita započete prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Područje vrednovanja

Vrednovanje obuhvaća cjelokupni unutarnji sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta, analizu uspostavljenih procesa i mehanizama osiguravanja kvalitete, njihovu potporu ostvarenju misije i ukupnom razvoju visokog učilišta i svih njegovih djelatnosti. Vrednovanje uključuje ocjenu stručnog povjerenstva na trostupanjskoj skali za svaki od pet elemenata vrednovanja:

  • Politika kvalitete
  • Planiranje i upravljanje
  • Provedba i praćenje
  • Procjena
  • Poboljšanja, inovacije i utjecaj.

Postupak i dokumenti

AZVO provodi audit prema godišnjem planu koji donosi Akreditacijski savjet, a koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije. Audit se može provesti i na prijedlog visokog učilišta.

Agencija postupak provodi na temelju sljedećih dokumenata:

Pravilnik o auditu  (PDF / doc)

Kriteriji za audit (PDF / doc)

Priručnik za audit (PDF)

ESG

Visoko učilište dostavlja svoju dokumentaciju za audit, koja uključuje zadnje izvješće unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta. Procjenu dostavljenog materijala provodi stručno povjerenstvo, koje uz informacije i dokaze prikupljene tijekom posjeta visokom učilištu izrađuje izvješće. Izvješće sadrži ocjenu kvalitete po svakom elementu vrednovanja te ukupnu ocjenu stupnja razvijenosti vrednovanog sustava osiguravanja kvalitete uz preporuke za unapređenje kvalitete.

Ishod postupka

Zaključak Akreditacijskog savjeta

Završno se izvješće stručnog povjerenstva, uz očitovanje visokog učilišta, dostavlja Akreditacijskom savjetu koje donosi zaključak o njegovom usvajanju. Ako je povjerenstvo utvrdilo da je unutarnji sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta najmanje u razvijenoj fazi prema Kriterijima za audit, ono predlaže Akreditacijskom savjetu da se uz završno izvješća izda i certifikat o razvijenosti unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Certifikat

Agencija temeljem zaključka Akreditacijskog savjeta izdaje certifikat s ocjenom stupnja razvijenosti  i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta na razdoblje od pet godina.

Žalbe i prigovori

Ako visoko učilište smatra da povjerenstvo postupak audita nije provelo na način definiran Pravilnikom o auditu ili nije zadovoljno ishodom audita, ono može uložiti prigovor. U prigovoru se ne mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi koji nisu izneseni do dana završetka posjeta povjerenstva. Prigovor razmatra Povjerenstvo za prigovor Agencije te dostavlja pisano mišljenje Akreditacijskom savjetu. Akreditacijski savjet razmatra mišljenje Povjerenstva za prigovor i donosi odluku o konačnom usvajanju završnog izvješća.

Naknadno praćenje

Visoko učilište temeljem preporuka povjerenstva sadržanih u završnom izvješću izrađuje i dostavlja akcijski plan planiranih poboljšanja za razdoblje od dvije godine. Nakon šest mjeseci naknadnog praćenja, visoko učilište dostavlja izvješće o provedenim aktivnostima, koje sadrži i analizu njihove učinkovitosti. Temeljem tog izvješća povjerenstvo izrađuje zaključak o učinkovitosti faze naknadnog praćenja na visokom učilištu. Zaključak se šalje visokom učilištu te objavljuje na mrežnim stranicama AZVO-a. Jedan član povjerenstva s koordinatorom posjećuje visoko učilište te s upravom razmatra učinkovitost realizacije akcijskog plana.

Dvije godine nakon usvajanja završnog izvješća vanjske prosudbe visoko učilište dostavlja izvješće o realizaciji dvogodišnjeg akcijskog plana i svoja iskustva predstavlja u sklopu radionice mreže CroQAnet.