Skoči do sadržaja

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija te povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskog kvalifikacijskog okvira.

U razvoju i primjeni HKO-a u Republici Hrvatskoj sudjeluju Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, ministarstvo nadležno za rad, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje te sektorska vijeća.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/2013.41/2016.64/2018.47/2020.20/2021.) i Pravilnikom o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 96/21), Agencija za znanost i visoko obrazovanje zadužena je za:

 • administrativnu i stručnu podršku radu sektorskih vijeća,
 • donošenje odluke o upisu u Podregistar standarda kvalifikacija te Podregistar skupova ishoda učenja (na razini 5 u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje, te razinama 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2) unutar Registra HKO-a te vođenje navedenih podregistara,
 • praćenje primjene i razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira drugih zemalja,
 • praćenje i analizu primjene i razvoja kvalifikacijskih okvira u obrazovnim politikama drugih zemalja,
 • osnivanje sektorskih vijeća.

Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira je sustav u koji se upisuju i kroz koji se povezuju standardi zanimanja sa standardima kvalifikacija preko skupova kompetencija i skupova ishoda učenja.

Svi standardi iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira javno su dostupni i služe za razvijanje novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja, odnosno skupovima kompetencija dokazano potrebnih tržištu rada.

Prijedlozi standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u visokom obrazovanju za upis u Registar HKO-a izrađuju se u skladu sa Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju (verzija iz listopada 2023. godine).

Upis u Registar HKO-a

Zahtjev za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija upućuje se:

 • Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za kvalifikacije na razinama 5 (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje); st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2
 • Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za kvalifikacije na razinama 2; 3; 4.1; 4.2; te razinu 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje)
 • Agenciji za odgoj i obrazovanje podnosi za kvalifikacije na razinama 1 i 4.2 (za opće obrazovanje) za koje će upis u odgovarajući podregistar obaviti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a na temelju Odluke o upisu u odgovarajući podregistar Agencije za odgoj i obrazovanje.

Zahtjev za upis u Podregistar standarda zanimanja upućuje se ministarstvu nadležnom za rad.

Hodogram zahtjeva za upis u registar

Vrednovanje za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija

Po zaprimanju zahtjeva, Agencija za znanost i visoko obrazovanje imenuje povjerenstvo za vrednovanje. Na temelju stručnih mišljenja povjerenstva za vrednovanje i, ako je riječ o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, mišljenja tijela državne uprave nadležnog za određenu reguliranu profesiju, utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi odluku o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a.

Hodogram procesa vrednovanja

Usklađenost programa cjeloživotnog učenja na razini visokog obrazovanja s Registrom HKO-a – financiranje putem vaučera

Uputa za izradu, usklađivanje i odobravanje obrazovnih programa visokih učilišta na razini visokog obrazovanja za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 24. kolovoza 2022. godine)

Uputa se odnosi na izradu, usklađivanje i odobravanje obrazovnih programa visokih učilišta:

 • na razini visokog obrazovanja
 • koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
 • koji su u skladu sa standardima skupova ishoda učenja upisanima u Registar HKO-a
 • koji se izrađuju za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.
 • Visoko učilište kroz internu proceduru izrađuje program cjeloživotnog učenja.

Program se donosi odlukom senata sveučilišta, odnosno odlukom vijeća veleučilišta, kojom se potvrđuje njegova usklađenost sa skupom, odnosno skupovima ishoda učenja upisanima u Registar HKO-a.

 • Odluku, zajedno s vlastitim obrascem za izradu obrazovnog programa usklađenog sa standardima skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a, dostavlja Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).
 • AZVO utvrđuje je li obrazovni program izrađen u skladu s Uputom:
 • ako da, AZVO upisuje osnovne informacije o programu u Registar HKO-a i izdaje visokom učilištu potvrdu o usklađenosti obrazovnog programa sa standardima skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a.
 • ako program nije izrađen u skladu s Uputom, AZVO će pozvati visoko učilište na izmjenu i/ili nadopunu obrazovnog programa.
 • Upis programa cjeloživotnog učenja u Registar HKO-a je dokaz da je program usklađen sa standardima skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a, što je preduvjet za financiranje putem vaučera.