Skoči do sadržaja

Tijela Agencije za znanost i visoko obrazovanje su Upravno vijeće, ravnatelj Agencije, Akreditacijski savjet, Povjerenstvo za prigovor i Povjerenstvo za naknadno praćenje.

Upravno vijeće

Agencijom za znanost i visoko obrazovanje upravlja Upravno vijeće. Vlada Republike Hrvatske imenuje jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, tri člana na prijedlog Rektorskog zbora Republike Hrvatske, dva člana na prijedlog Zbora veleučilišta Republike Hrvatske te dva člana na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Devetog člana Upravnog vijeća kao predstavnika radnika Agencije imenuje i razrješava radničko vijeće Agencije.

Ravnatelj Agencije

Ravnatelj Agencije je voditelj Agencije, a imenuje ga  i razrješava Upravno vijeće. Ravnatelj se imenuje u postupku pokrenutom javnim natječajem, a uvjeti za imenovanje te postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja uređuju se statutom Agencije. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može se jednom ponovo imenovati za ravnatelja Agencije.

Akreditacijski savjet

Akreditacijski savjet imenuje Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Akreditacijski savjet se sastoji od trinaest članova i to šest članova iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, dva člana iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru, dva člana iz reda nastavnika izabranih na radno mjesto profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru, jednog člana iz reda studenata sveučilišnih studija u redovitom statusu, jednog člana iz reda studenata stručnih studija u redovitom statusu i jednog člana iz reda gospodarstvenika.

Povjerenstvo za prigovore

Povjerenstvo za prigovore sastoji se od sedam članova koje imenuje Nacionalno vijeće iz reda redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru. Najmanje dva člana Povjerenstva za prigovore trebaju biti pravne struke, jedan član Povjerenstva treba biti profesor stručnog studija te jedan član treba biti student u redovitom statusu.

Povjerenstvo za naknadno praćenje

Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije savjetodavno je tijelo Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje pruža stručnu pomoć Akreditacijskom savjetu u svim pitanjima naknadnog praćenja u slučaju kada je visokom učilištu ili znanstvenoj organizaciji nakon obavljenog postupka reakreditacije izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili znanstvene djelatnosti odnosno dijela djelatnosti. Povjerenstvo ima sedam članova koje imenuje Akreditacijski savjet, a jedan član, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, imenuje se iz reda Akreditacijskog savjeta.