Skoči do sadržaja

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.138/2006) koji je stupio na snagu dana 28. prosinca 2006. godine priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u RH, tzv. akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.138/2006)

Propisivanjem ureda kojima se dostavljaju zahtjevi za akademsko priznavanje, izmijenjenim Zakonom naglašava se odvojenost postupaka za navedena priznavanja te se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje daje uloga koja mu je namijenjena prema Lisabonskoj konvenciji kao izvještajnom centru o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija koji pruža informacije o priznavanju inozemnih kvalifikacija i propisima vezanim uz isto te izdaje upute za priznavanje i kriterije za njihovo vrednovanje.

Slijedom odluke Rektorskoga zbora od dana 18. listopada 2005. godine kojom je usvojen prijedlog Agencije za znanost i visoko obrazovanje za uspostavljenje mreže za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na razini sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, tijekom 2006. godine provela se edukacija putem radionica na  sveučilištima kako bi se sve sastavnice mreže koju čine uredi za akademsko priznavanje osnovani pri sveučilištima i stručna tijela sveučilišta, određena statutom, uz pomoć Nacionalnog ENIC/NARIC ureda Agencije za znanosti i visoko obrazovanje i Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje, upoznale s postupkom priznavanja, odnosno vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija do izmjene Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se od dana 28. prosinca 2006. godine nadležnom Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na sveučilištu, veleučilištu ili visokoj školi ovisno o tome za koji konkretan studij kandidat iskazuje interes.
Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj provodi stručno tijelo određeno statutom visokog učilišta na kojem se izvodi studijski program za koji kandidat iskazuje interes. 
U postupku vrednovanja stručno tijelo visokog učilišta dužno je putem ureda za akademsko priznavanje zatražiti uputu za vrednovanje od Nacionalnog ENIC/NARIC ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje te isto tako, po potrebi, može zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.
Uputa za vrednovanje koju priprema Nacionalni ENIC/NARIC ured mora sadržavati informacije o visokoškolskoj ustanovi i programu po kojem je stečena visokoškolska kvalifikacija čije se priznavanje traži te kriterije za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Nacionalni ENIC/NARIC ured je dužan u roku od osam dana od dana zaprimanja upita ureda za akademsko priznavanje izdati uputu za akademsko priznavanje, odnosno za priznavanje razdoblja studija.

Datum objave: 19. siječnja 2007.godine