Skoči do sadržaja

TEMPUS – dodatno tumačenje vezano za oslobođenje od PDV-a sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 34/08)

Provedba oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga vrši se prema odredbama članka 73.c stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

1) KORISNIK PROJEKTA (ustanova koja provodi TEMPUS projekt) podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (u svojstvu jedinice za provedbu programa –  nositelja programa) 2 primjerka preslike ugovora s Europskom komisijom za TEMPUS projekt – stranice iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjera potpore (naslovna strana s potpisima, prilog 1. – opis projekta, prilog 6. – odredbe vezane za oslobođenje od PDV-a, prilog 7. – popis članova projektnog konzorcija)

Adresa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije, Odjel za europske integracije. Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

2) MZOŠ pečatom i potpisom ovjerava stranice ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjera potpore i vraća korisniku jedan primjerak ovjerenih i potpisanih stranica ugovora. MZOŠ ovjerava stranice ugovora samo jednom u tijeku projekta. Original ovjerenog ugovora čuva korisnik projekta (ustanova koja provodi projekt).

3) KORISNIK PROJEKTA (ustanova koja provodi TEMPUS projekt) prilikom svake nabave treba kopirati ovjerene stranice  ugovora dobivene od MZOŠ-a, ovjeriti ih svojim žigom i potpisom čelnika ustanove, te ih predati isporučitelju. Predračun/račun nije potrebno ovjeravati. Isporučitelj je dužan čuvati ovjerene stranice ugovora uz kopiju računa.

Važna napomena:

Ustanova koja provodi TEMPUS projekt dužna je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (TEMPUS uredu) prilikom svake nabave dostaviti:
a)      obrazac „Izvješće o ostvarenim oslobođenjima PDV-a pri nabavi roba i usluga  u tuzemstvu“. Obrazac je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 34/08) i sadrži slijedeće podatke: hrvatski naziv projekta, broj ugovora, te podatke o isporučitelju (naziv, adresa, matični broj, broj i datum računa, vrijednost dobara i usluga bez PDV-a u kunama i eurima). Obrazac se dostavlja elektroničkim putem i nije potreban potpis.
b)      izjavu ugovaratelja.

Ustanova koja provodi TEMPUS projekt dužna je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (TEMPUS uredu) do 1. veljače tekuće godine dostaviti zbirnu tablicu za cijelu prethodnu godinu na obrascu „Izvješće o ostvarenim oslobođenjima PDV-a pri nabavi roba i usluga u tuzemstvu (obrazac je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna je kontinuirano pratiti nabavu iz sredstava TEMPUS projekata, te do 15. veljače tekuće godine dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa zbirne tablice za nabavu po svakom projektu u protekloj godini kako bi ih Ministarstvo u svojstvu jedinice za provedbu programa iste dostavilo Poreznoj upravi.

Datum objave: 18. lipnja 2008 godine