Skoči do sadržaja

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) u Londonu je dana 01. i 02. prosinca 2008. godine organizirala, u okviru radnog programa Bologna Follow Up grupe, Bologna seminar o transnacionalnom obrazovanju i UNESCO – OECDovim Smjernicama za osiguravanje kvalitete u prekograničnom visokom obrazovanju. Domaćin seminara bila je Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) iz Velike Britanije.

Način na koji se danas osigurava kvaliteta transnacionalnog visokog obrazovanja podiže razinu kredibiliteta i prihvatljivosti sheme kojom se promovira obrazovanje preko granica te međunarodno priznavanje kvalifikacija. UNESCO – OECDov dokument Smjernice za osiguravanje kvalitete u prekograničnom visokom obrazovanju (Guidelines for quality provision in cross-border higher education), koji je kompatibilan sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG), osigurava autoritativni pristup transnacionalnom obrazovanju diljem cijelog svijeta. Navedena dva dokumenta distribuirana su u cijeloj Europi, ali i šire te se isto tako o njihovom sadržaju raspravljalo na mnogobrojnim javnim tribinama i konferencijama širom svijeta, zbog čega je sve očitije da će postati ključni referentni dokumenti za pitanje kvalitete transnacionalnog obrazovanja.

Kao dio svoje globalne strategije, Bologna proces će morati među svojim članovima, ali i drugim međunarodnim partnerima, uključiti i promidžbu dobre prakse u pružanju transnacionalnog obrazovanja, čemu je između ostalog, svakako doprinjeo i ovaj seminar na kojem su sudjelovali i predstavnici Agencije za znanost i vsioko obrazovanje te predstavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Seminar je pružio odličnu platformu dionicima u visokom obrazovanju na području Europe za diskusiju te razmjenu novih informacija o UNESCO – OECDovim Smjernicama. Tijekom seminara je bilo također prilike za razgovor s predstavnicima drugih regija, a sve s prespektivom ka postizanju konsenzusa oko metoda i ciljeva te razvoja međusobnog povjerenja među agencijama za akreditaciju i svim ostalim dionicima u visokom obrazovanja, kako bi se osigurala snažnija promidžba prekograničnog visokog obrazovanja. Na seminaru se diskutiralo, uz ostale teme, o najnovijim trendovima u pružanju transnacionalnog visokog obrazovanja, o utjecaju UNESCO-OECDovih Smjernica na razvoj regulatornog okvira na institucionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te o utjecaju Smjernica i njihove implementacije na regionalnoj razini.  

Na seminaru je sudjelovalo preko 100 sudionika sa svim kontinenata, predstavnika agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te predstavnika visokih učilišta, a seminar su svojim prisustvom podržali predstavnici Vijeća Europe, ENIC i NARIC mreže, UNESCO-CEPES, ESU, i Education International and Business Europe.

Program seminara, PDF
Lista sudionaika, PDF
Više informacija: http://www.enqa.eu/eventitem.lasso?id=214&cont=pasteventDetail

Datum objave: 05. prosinca 2008. godine