Skoči do sadržaja

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovali su na stručnom seminaru na temu Provedba Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju koji je dana 9. studenog 2007. godine održan u Hrvatskom olimpijskom centru “Bjelolasica” u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

U okviru seminara prezentiran je spomenuti Zakon, s posebnim naglaskom na pitanja u kojima on donosi drugačija rješenja u odnosu na prethodne zakone. Poseban interes nazočnih uočen je u vezi s primjenom prijelaznih i završnih odredbi zakona, u skladu s kojima je dana mogućnost osobama koje su završile sveučilišni ili stručni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, br. 123/03.) da koriste odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,a u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Budući da su upravo prijelazne i završne odredbe spomenutog Zakona rezultirale različitim tumačenjima u javnosti, još jednom je istaknuto kako se izjednačavanje „starih“ predbolonjskih naziva s „novim“ bolonjskim nazivima ne smije tumačiti na način da se time stječu neka eventualna nova prava koja već prije nisu stečena.

Sudionicima seminara ukazano je i na to da će u roku od tri mjeseca od objave spomenutog Zakona u Narodnim novinama biti objavljen popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva koji se stječu završetkom pojedinih sveučilišnih i stručnih studija koji su odobreni dopusnicom ministra. U vezi sa ranijim predbolonjskim stručnim studijima koji su trajali kraće od tri godine, a koji prema novom Zakonu mogu biti izjednačeni s nazivom stručni pristupnik ili stručni prvostupnik, uvidom u kompetencije utvrdit će se čemu je svaki pojedini studij ekvivalentan što će također biti objavljeno u Narodnim novinama.

Uvođenjem sustava temeljenog na tri ciklusa studiranja, neophodno je da bude prepoznato kako se svaka od tih triju razina može zaposliti na tržištu rada, a tomu će pridonijeti i donošenje Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta.