Skoči do sadržaja
Agencija za znanost i visoko obrazovanje održala je u utorak, 11. studenog 2008. godine,  s početkom u 12.00h u Hotelu Dubrovnik, završnu konferenciji MATRA MPAP pretpristupnog programa Osnaživanje uloge Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, kojeg je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, od siječnja 2007. godine, provodila u suradnji s državnim tijelima Kraljevine Nizozemske.

Cilj projekta bio je usmjeravanje stručnog priznavanja za regulirane profesije na nadležne komore, strukovne organizacije i slično te širenje informacija o stručnom i akademskom priznavanju, a sve s ciljem usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u području priznavanja sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ te stvaranju administrativnih i institucionalnih preduvjeta da se zakonska rješenja mogu što bolje primijeniti u praksi.  S obzirom da se radi o materiji koja obuhvaća priznavanje stručnih kvalifikacija i time zadire u veliki broj različitih pravnih područja, za donošenje plana usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zahtjevima navedene direktive, potrebno je izraditi analizu i na temelju iste te donijeti strategiju razvoja sustava za međusobno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, čemu su u jednom dijelu pomoć javnom sektoru pri usvajanju acquis communautaire-a te uspostavi suradnje između sektora pružili konzultanti vladinih institucija u Nizozemskoj u okviru MATRA projekta Osnaživanje uloge Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

Slijedom stupanja na snagu Direktive 2005/36/EZ o međusobnom priznavanju kvalifikacija i screening sastanaka za poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga održanih u studenom i prosincu 2005. godine, proizašlo je da Republika Hrvatska nema adekvatan pravni okvir niti administrativnu strukturu za priznavanje kvalifikacija u svim reguliranim profesijama u svrhu pristupanja tržištu rada te da će biti potrebno poduzeti određene mjere i radnje koje će omogućiti pripremu administrativne strukture koja će provoditi odredbe zakonodavstva Republike Hrvatske o međusobnom priznavanju kvalifikacija čemu su trebali doprinijeti i rezultati ovog projekta.

U protekle dvije godine, kroz aktivnosti održane u okviru projekta, Agencija je surađivala s različitim institucijama koje u svojem djelokrugu poslovanja imaju različite regulirane profesije te se očekuje da će ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju navedene institucije imati određenu ulogu u postupku priznavanja stručnih kvalifikacija u skladu sa zahtjevima navedene direktive. Kroz zajedničku suradnju predstavnika strukovnih organizacija, komora, resornih ministarstava i drugih javnih i državnih institucija koji su ujedno i prisustvovali završnoj konferenciji, izrađeni su prijedlozi za adekvatan pravni okvir i administrativnu strukturu za priznavanje kvalifikacija u svim reguliranim profesijama.

Osim navedenih prijedloga, u okviru projekta izrađena je baza podataka koja će sadržavati informacije o svim reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj, zajedno s pripadajućim informacijama o nadležnim tijelima za pojedine profesije i zakonskim propisima, te bi istovremeno služila i kao alat u vođenju podataka o postupcima priznavanja stručnih kvalifikacija u skladu sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Prezentacije:   Feirtag_presention SF final conference Zagrebnov2008

Feirtag_presention SF final conference Zagrebnov2008 (1)

Ciljevi projekta i uloga ENIC ureda

Nacionalna baza za priznavanje stručnih kvalifikacija

Program:         Program_Zavrsna konferencijua_MATRA projekt

Slike:              Matra1 , Matra2 , Matra3

Datum objave: 20. studeni 2008. godine