Skoči do sadržaja

AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

objavljuje

Javni poziv
za dostavu projektnih prijedloga za
osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija) pokreće postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti, na temelju obrazloženog prijedloga ministra obrazovanja, znanosti i sporta. Ministar istim prijedlogom, u skladu sa Zaključkom Nacionalnog vijeća za znanost (dalje u tekstu: NVZ) koji je donesen na 76. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, preporučuje da Agencija raspiše javni poziv na temelju kriterija koje je predložilo NVZ, provede međunarodnu prosudbu pristiglih prijedloga te vrednuje pristigle prijedloge. Po završetku postupka vrednovanja, Agencija rezultate prosljeđuje NVZ-u i ministru u obliku završnog izvješća s ocjenom znanstvene kvalitete.

Na temelju Zaključka NVZ-a donesenog na 76. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine i Zaključka Akreditacijskog savjeta Agencije, kojim se usvaja Postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti, donesenog na 38. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine, u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom j) Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09) te člankom 22. i člankom 44. stavkom 2. Statuta Agencije od 01. veljače 2010. godine, a povodom obrazloženog prijedloga ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 26. veljače 2013. godine (KLASA: 640-01/13-04/00002, URBROJ: 533-19-13-0001), ravnateljica Agencije je dana 29. travnja 2013. godine donijela Postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Ovim Postupkom pobliže se uređuju rokovi, uvjeti raspisivanja javnog poziva, kriteriji vrednovanja i tijek postupka odabira, a u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

I. Predmet Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u RH.

II. Rok za dostavu prijava: 16.09.2013.

Projektne prijave poslane nakon roka neće se razmatrati.
Dokumentacija za prijavu projektnih prijedloga, uključujući i Postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, objavljena je i dostupna za preuzimanje na mrežnim stranicama www.zci.hr

III. Prijavu projektnih prijedloga na Javni poziv mogu podnijeti:

Znanstvenici koji rade u svim vrstama znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj – privatnim ili javnim, upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine, broj 83/10). Prijaviti se, osim znanstvenika, može i znanstvena organizacija, ali u svakoj prijavi mora biti naveden voditelj i odgovorna osoba institucija koje sudjeluju u predloženom projektu.

IV. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projektni prijedlog.

V. Iznos zatraženih sredstava može iznositi najviše: 2.500.000,00 kuna godišnje.

Ministarstvo je za znanstvene centre izvrsnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekciji za 2014. i 2015. godinu osiguralo sredstva za 2013., 2014. i 2015. godinu u iznosu od 2.500.000 kuna godišnje. Ministarstvo smatra da su osigurana sredstva dostatna za inicijalnu fazu 3 do 5 znanstvenih centara izvrsnosti, a dodatna sredstva pokušat će se osigurati kroz strukturne fondove Europske unije.

VI. Postupak i vrednovanje prijava

Agencija pokreće postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti kako bi se utvrdile one znanstvene organizacije, odnosno skupine znanstvenika koje prema svjetskim mjerilima po svojoj originalnosti, značaju i aktualnosti rezultata svog znanstvenog rada spadaju u red istaknutih organizacija ili skupina znanstvenika unutar svog područja rada.
Postupak prijave i vrednovanja provodi Agencija na temelju dokumenata kojima se regulira postupak prijave i vrednovanja, Javnog poziva i međunarodne recenzije u postupku vrednovanja projektnih prijedloga. U tu svrhu, Akreditacijski savjet Agencije imenuje Povjerenstvo za provođenje vrednovanja, kao radno tijelo Agencije. Vrednovanje prijava obuhvaća provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta, ocjenjivanje projektnih prijedloga koje provode inozemni recenzenti te završno ocjenjivanje koje provodi Povjerenstvo za provođenje vrednovanja.
Prijava mora biti napisana na hrvatskom i engleskom jeziku i podnosi se isključivo u elektroničkom obliku. Obrazac za prijavu dostupan je na mrežnim stranicama www.zci.hr, a popunjava se u elektroničkom obliku i sadrži osnovne podatke o predlagatelju i organizaciji znanstvenog centra izvrsnosti. Uz prijavu se podnosi i projektni prijedlog koji obuhvaća najviše 25 stranica.

Obrazac za prijavu sadrži:
• osnovne podatke o voditelju i suradnicima (sa životopisima i istraživačkom bibliografijom istraživača)
• osnovne podatke o instituciji nositeljici i institucijama u mreži znanstvenog centra izvrsnosti
• projektni prijedlog
• plan proračuna
• suglasnosti čelnika institucija uključenih u mrežu znanstvenog centra izvrsnosti.

Projektni prijedlog sadrži sljedeće elemente:
• istraživački plan znanstvenog centra izvrsnosti za razdoblje od 5 godina, razrađen prema aktivnostima za svaku godinu rada plan znanstvenog centra izvrsnosti
• organizacijski i koordinacijski plan rada
• opis istraživačkih potencijala znanstvenog centra izvrsnosti
• priložene sporazume s matičnom institucijom i institucijama u mreži.

VII. Dodatne informacije prijaviteljima:

Dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem e-mail adrese:
info-zci@azvo.hr

VIII. Objava Javnog poziva

Ovaj javni poziv objavljuje se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama AZVO-a (www.azvo.hr) te na mrežnim stranicama znanstvenih centara izvrsnosti (www.zci.hr)

KLASA: 640-02/13-03/0002
URBROJ: 355-02-05-13-5
Zagreb, 10. lipnja 2013. godine