Skoči do sadržaja

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 01. srpnja 2013. godine, počele su se provoditi odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 124/2009 i NN, br. 45/2011) kojima se regulira pitanje priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Navedenim Zakonom, od 01. srpnja 2013. godine sve osobe koje žele pružati usluge objavljenjem određene regulirane profesiji u Republici Hrvatskoj (Popis reguliranih profesija u RH ) , a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Ovim Zakonom, Nacionalni ENIC/NARIC ured, kao nacionalna kontakt točka, dužan je građanima i kontakt točkama ostalih država ugovornica Europskog ekonomskog prostora (EEP) pružati potrebne informacije o:

  1. priznavanju stručnih kvalifikacija – informacije o nacionalnom zakonodavstvu kojim se uređuju regulirane profesije i bavljenje tim profesijama
  2. pravima koja proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija zainteresiranim osobama
  3. reguliranim profesijama i pristupu tim profesijama u drugim državama ugovornicama EEP-a, kao i o razini stručne kvalifikacije koja se zahtijeva za obavljanje određene regulirane profesije u drugoj državi ugovornici EEP-a
  4. bazi reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj
  5. rezultatima pružene pomoći zainteresiranim osobama Europskoj komisiji.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija usklađen je s Direktivom 2005/36/EZ koja jamči osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Cilj je Direktive poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava te istovremeno održanje načela i jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave.

Regulirane profesije