Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje potpisala je sporazum o suradnji s Međunarodnom grupom za kvalitetu Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (CHEA International Quality Group).

Agencija je punopravna članica CIQG-a, što je i jedan od preduvjeta za potpisivanje ovoga sporazuma. Svrha mu je promicati partnerstvo s agencijama i organizacijama koje se bave akreditacijom i/ili osiguravanjem kvalitete iz cijelog svijeta s ciljem zajedničkog shvaćanja pojma kvalitete. Upravo zbog toga, CIQG je 2015. godine objavio dokument pod nazivom International Quality Principles.

Riječ je o sedam područja (kvaliteta i visokoobrazovne institucije, studenti, društvo, vlada, odgovornost za kvalitetu, uloga tijela za osiguravanje kvalitete i akreditaciju te kvaliteta i promjene u okruženju) koja trebaju biti okvir zajedničkog shvaćanja kvalitete akreditacijskim tijelima iz cijeloga svijeta. Sporazum obvezuje potpisnike na promicanje ovih principa i vrijednosti te potiče na daljnje unapređenje.

Podsjetimo, CIQG je 2012. godine osnovalo Vijeće za akreditaciju u visokom obrazovanju (The Council for Higher Education Accreditation, CHEA) – američko udruženje koje okuplja akreditacijske agencije i visoka učilišta te promiče kvalitetu u visokom obrazovanju. Svrha je CIQG-a osigurati platformu za raspravu o pitanjima i politikama te promicati važnost osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju na međunarodnoj razini.

chea