Skoči do sadržaja

Djelatnica Agencije sudjelovala je u radnoj skupini Europskog konzorcija za akreditaciju (ECA) koja se sastala u Varšavi 7. svibnja 2019. godine  kako bi se istražila potreba i mogućnost pokretanja formalne radne grupe ECA-e koja bi se bavila tematskim vrednovanjima u skladu sa standardom 3.4. ESG-a.

Analiza koju je provelo krovno europsko udruženje agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) pokazala je da je ESG standard 3.4. jedan od slabije primijenjenih standarda u vrednovanjima koja provode njezine članice. Hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje pri tom je istaknuta kao pozitivan primjer u usklađenosti s navedenim kriterijem. U okviru sastanka prezentaciju o primjeni ESG kriterija 3.4. održao je predsjednik EQAR-a Karl Dittrich.

Na sljedećem sastanku radne skupine, koji će se održati u okviru redovnih sastanaka ECA-e u Rigi 7. i 8. lipnja 2019. godine, bit će predstavljen upitnik kojim će se istražiti kako članice ECA-e provode aktivnosti u skladu sa standardom 3.4. ESG-a. Upitnik će izraditi AZVO u suradnji sa španjolskom agencijom za osiguravanje kvalitete, Agency for Quality Assurance in the Galician University System (ACSUG).

ECA-ESG3.4