Skoči do sadržaja

Na temelju članaka 38. – 43. i 44. st. 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), članka 10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) te članaka 25., 26. i 32. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA: 003-05/13-01/0001; URBROJ: 355-01-13-11), a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje donesenom na 71. sjednici, održanoj dana 14. siječnja 2022. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Više informacija