Skoči do sadržaja

UNESCO je, želeći odgovoriti na potrebu za globalnom konvencijom o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju koja bi nadopunjavala regionalne konvencije UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju i poboljšavala njihovu povezanost, donio Globalnu konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju dana 25. studenoga 2019. godine u Parizu.

Hrvatski sabor je Zakonom o Globalnoj konvenciji o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (NN-MU 7/21) dana 15. listopada 2021. godine potvrdio Globalnu konvenciju te je Isprava o ratifikaciji položena u UNESCO-u dana 17. siječnja ove godine. S time je Hrvatska postala sedma zemlja koja je položila Ispravu o ratifikaciji Globalne konvencije, nakon Norveške, Nikaragve, Estonije, Francuske, Tunisa i Rumunjske.

Ova konvencija nudi prvi jedinstveni globalni pravni okvir za priznavanje inozemnih  kvalifikacija u visokom obrazovanje. Ciljevi Globalne konvencije su:

1. promicati i jačati međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju

2. podržavati međuregionalne inicijative, politike i inovacije s ciljem međunarodne suradnje u području visokog obrazovanja

3. olakšavati globalnu mobilnost i ostvarivanje postignuća u visokom obrazovanju s ciljem zajedničke koristi za nositelje kvalifikacija, visoka učilišta, poslodavce i sve ostale dionike država stranaka ove Konvencije, uz razumijevanje i poštivanje raznolikosti sustava visokog obrazovanja država stranaka

4. pružati inkluzivni globalni okvir za pravedno, transparentno, dosljedno, suvislo, pravodobno i pouzdano priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju

5. poštivati, podržavati i štititi autonomiju i raznolikost sustava visokog obrazovanja i visokih učilišta;

6. poticati povjerenje u kvalitetu i pouzdanost kvalifikacija, između ostalog kroz promicanje integriteta i etičkog postupanja

7. promicati kulturu osiguravanja kvalitete u sustavima visokog obrazovanja i visokim učilištima i razvijati kapacitete nužne za osiguravanje pouzdanosti, dosljednosti i komplementarnosti u osiguravanju kvalitete, u kvalifikacijskim okvirima i u priznavanju kvalifikacija kako bi se podržala međunarodna mobilnost

8. promicati razvoj, prikupljanje i dijeljenje dostupnih, ažurnih, pouzdanih, transparentnih i odgovarajućih informacija, kao i diseminaciju najbolje prakse među dionicima, državama strankama i regijama

9. promicati, putem priznavanja kvalifikacija, inkluzivan i pravičan pristup kvalitetnom visokom obrazovanju i podržavati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, uključujući izbjeglice i raseljene osobe

10. poticati optimalno korištenje ljudskih i obrazovnih resursa na globalnoj razini s ciljem promicanja obrazovanja za održivi razvoj te doprinijeti strukturalnom, gospodarskom, tehnološkom, kulturnom, demokratskom i društvenom razvoju svih društava.

Globalna konvencija, sukladno članku XVIII. Konvencije, stupa na snagu tri mjeseca nakon polaganja dvadesete isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

unesco