Skoči do sadržaja

U organizaciji Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu (Education reform initiative of South Eastern Europe – ERI SEE) u Zagrebu su 25. i 26. listopada 2022. godine održane radionice na temu priznavanja inozemnih kvalifikacija u visokom obrazovanju te povezivanja priznavanja i vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

Cilj radionica bio je predstavljanje ažuriranih politika u području priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, osobito u odnosu na alate koji mogu unaprijediti i olakšati pravično vrednovanje i priznavanje inozemnih kvalifikacija. Predstavnice hrvatske Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na radionicama su predstavile svoju praksu u priznavanju, odnosno vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i aktivnosti hrvatskog ENIC/NARIC ureda. Isto tako, AZVO je predstavio svoje postupke vanjskog osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, odnosno akreditacije te informacijske baze koje se koriste kao potpora postupcima akreditacije te za prikupljanje i analizu podataka u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

ERI SEE je regionalna međunarodna organizacija uspostavljena 2005. godine međudržavnim sporazumom koji su potpisali ministri obrazovanja svih država jugoistočne Europe. Članstvo Republike Hrvatske u ERI SEE temelji se na Memorandumu o suglasnosti o ulozi te organizaciji Obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE) kojega su 2010. godine u Sloveniji potpisali ministri nadležni za odgoj i obrazovanje i visoko obrazovanje Republike Albanije, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije. Nadležni ministri Bosne i Hercegovine i Republike Moldove potpisali su posebne protokole o pristupu 2011. godine. Kosovo, Bugarska i Rumunjska imaju status promatrača. U prosincu 2017. okončan je postupak registracije ERI SEE-a kao međunarodne organizacije sa sjedištem u Beogradu.

Agenda ERI SEE događanja

ERI SEE fotka web