Skoči do sadržaja
KLASA:112-01/22-01/125
URBROJ:355-04-07-22-1
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Na temelju članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22) te prethodno dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja  od  30. srpnja 2018. godine (KLASA:119-02/18-01/0002; URBROJ:533-04-07-18-0005) v.d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, mr. sc. Sandra Bezjak, ponovo raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

Položaj III. vrste – voditelj/ica Odsjeka za razvoj i održavanje informacijskog sustava u Središnjem prijavnom uredu, – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje obveznog probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca 

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema
  • jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada s bazama podataka
  • poznavanje rada računalnih sustava
  • poznavanje programiranja

Prednost:

– poznavanje sustava visokog obrazovanja i znanosti 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.  životopis,

2.  dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijmu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove; ili elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

4.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice ili preslika putovnice)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od  6 mjeseci).

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“  82/2008125/201120/2012138/201269/2017) na javni natječaj, pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na JAVNI NATJEČAJ smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i privitke navedene u natječaju.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata/kinje: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje www.azvo.hr najmanje 5 dana prije testiranja.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat/tkinje ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog kandidata/kinje po natječaju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-str. Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“  157/2013152/201439/201832/2020) uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da njihove podatke obrađuju, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, ovlaštene osobe za provedbu natječaja.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje dostavljene podatke kandidata/kinja obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijam u radni odnos  i u druge svrhe se neće koristiti.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Javni natječaj bit će objavljen u Službenom listu RH – Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranici odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu elektroničke pošte: kadrovski.poslovi@azvo.hr s naznakom “Za javni natječaj”.

Nepravodobne i neuredne prijave, neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e pisanim putem u zakonskom roku.             

Agencija za znanost i visoko obrazovanje