Skoči do sadržaja

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine nastupilo je 31. siječnja 2020., nakon čega je uslijedilo prijelazno razdoblje koje je trajalo do 31. prosinca 2020. 

Sporazum o povlačenju i Sporazum o trgovini i suradnji su primarni instrumenti kojima se uređuje odnos između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Što to znači za priznavanje stručnih kvalifikacija ovisi o državljanstvu osobe koja posjeduje kvalifikaciju te o tome je li kvalifikacija stečena (za građane EU-a) ili priznata (za državljane Ujedinjene Kraljevine) prije isteka prijelaznog razdoblja.

U skladu s pravom EU-a građani Unije imaju pravo obavljati reguliranu profesiju, kao radnici ili samozaposlene osobe, u državi članici koja nije država članica u kojoj su stekli kvalifikacije. U tom kontekstu građani EU-a imaju posebna postupovna i materijalna prava u pogledu priznavanja kvalifikacija u državi članici EU-a različitoj od one u kojoj su stekli svoje kvalifikacije (vidjeti Direktivu 2005/36/EZ).

Ovisno o profesiji mogu se primjenjivati različiti režimi priznavanja. Za neke profesije, kao što su odvjetnici i ovlašteni revizori, mogu se primjenjivati posebna pravila.

Načelno se taj režim EU-a ne primjenjuje na priznavanje stručnih kvalifikacija državljana trećih zemalja osim ako su na snazi posebni aranžmani, kao na primjer u slučaju švicarskih državljana i državljana europskog gospodarskog prostora (EGP).

U pravilu su kvalifikacije koje su građani EU-a stekli u Ujedinjenoj Kraljevini prije isteka prijelaznog razdoblja utvrđenog u Sporazumu o povlačenju (prije 1. siječnja 2021.) kvalifikacije iz EU-a. Pravila i režimi priznavanja iz Direktive 2005/36/EZ primjenjuju se na priznavanje tih kvalifikacija.

To vrijedi za sve vrste kvalifikacija obuhvaćene Direktivom/2005/36/EZ, odnosno za formalne kvalifikacije, stručno iskustvo i potvrde stručnosti. Primjenjuje se bez vremenskog ograničenja na sve režime priznavanja iz Direktive.

Najčešća pitanja vezana za priznavanje kvalifikacija stečenih u Ujedinjenoj Kraljevini

Ovaj odjeljak najčešćih pitanja odnosi se samo na priznavanje stručnih kvalifikacija građana EU-a[1]. Pravila navedena u ovom odjeljku najčešćih pitanja primjenjuju se na sve stručne kvalifikacije u skladu s Direktivom 2005/36/EZ. To uključuje diplome, potvrde stručnosti (u smislu članka 11. Direktive 2005/36/EZ) i stručno iskustvo.

Odgovori na pitanja u ovom odjeljku isključivo su informativne prirode. Europska komisija i njezini zaposlenici nisu odgovorni za njegov sadržaj. Više informacija o Direktivi 2005/36/EZ možete pronaći u korisničkom priručniku.

Ako imate pitanja o boravišnim dozvolama, uvjetima za ulazak ili izlazak itd., posjetite stranicu s pravima građana u vezi sa Sporazumom o povlačenju.

Ja sam građanin EU-a koji je stekao svoju kvalifikaciju u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. siječnja 2021. Tu je kvalifikaciju iz Ujedinjene Kraljevine priznalo nadležno tijelo države članice EU-a prije 1. siječnja 2021. Je li to priznanje i dalje valjano?

Da, odluka o priznavanju i dalje je valjana.

Ja sam građanin EU-a koji je stekao svoju kvalifikaciju u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. siječnja 2021. Tu je kvalifikaciju iz Ujedinjene Kraljevine priznalo nadležno tijelo države članice EU-a nakon 31. prosinca 2020. Je li to priznanje i dalje valjano?

Da, odluka o priznavanju je valjana.

Želim ponovno uspostaviti poslovni nastan u drugoj državi članici EU-a nakon što je moja kvalifikacija iz Ujedinjene Kraljevine priznata u skladu s nekim od scenarija iz prethodnih pitanja. Koja se pravila primjenjuju na priznavanje mojih kvalifikacija?

Morate podnijeti zahtjev za priznavanje svojih kvalifikacija u novoj državi članici domaćinu. Budući da ste kvalifikaciju stekli prije 1. siječnja 2021., na njezino se priznavanje primjenjuje Direktiva 2005/36/EZ. Kvalifikaciju je izdala Ujedinjena Kraljevina kao država članica (do 31. siječnja 2020.) ili tijekom prijelaznog razdoblja utvrđenog u Sporazumu o povlačenju (do 31. prosinca 2020.). To znači da se za građane EU-a kvalifikacije stečene u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. siječnja 2021. smatraju kvalifikacijama iz EU-a. Primjenjuju se ista pravila kao i za priznavanje svih drugih kvalifikacija EU-a bez vremenskog ograničenja.

Ja sam građanin EU-a koji je stekao svoju kvalifikaciju u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. siječnja 2021., ali nadležno tijelo države članice još nije priznalo moju kvalifikaciju. Koja se pravila primjenjuju na priznavanje mojih kvalifikacija?

Ako su kvalifikacije stečene prije 1. siječnja 2021., primjenjuje se Direktiva 2005/36/EZ. Te je kvalifikacije izdala Ujedinjena Kraljevina kao država članica (do 31. siječnja 2020.) ili tijekom prijelaznog razdoblja utvrđenog u Sporazumu o povlačenju (do 31. prosinca 2020.). To znači da se za građane EU-a kvalifikacije stečene u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. siječnja 2021. smatraju kvalifikacijama iz EU-a. Primjenjuju se ista pravila kao i za priznavanje svih drugih kvalifikacija EU-a bez vremenskog ograničenja.

Ja sam građanin EU-a koji je stekao svoju kvalifikaciju u Ujedinjenoj Kraljevini nakon 31. prosinca 2020. Koja se pravila primjenjuju na priznavanje mojih kvalifikacija?

Stručne kvalifikacije stečene nakon isteka prijelaznog razdoblja utvrđenog u Sporazumu o povlačenju u skladu s Direktivom 2005/36/EZ smatraju se kvalifikacijama iz trećih zemalja. Te kvalifikacije moraju biti početno priznate u nekoj državi članici u skladu s njezinim nacionalnim pravilima i postupcima.

Ako želite da se vaše kvalifikacije priznaju u skladu s pravom EU-a u državi članici koja nije država članica u kojoj su kvalifikacije iz treće zemlje prvi put priznate, nakon početnog priznavanja morate steći tri godine stručnog iskustva u državi članici u kojoj su vaše kvalifikacije prvi put priznate. U protivnom morate podnositi zahtjeve za priznavanje u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima svake države članice u kojoj želite da vaše kvalifikacije budu priznate.

Ja sam građanin EU-a koji je po struci liječnik. Želio bih iskoristiti sustav automatskog priznavanja stručnih kvalifikacija iz Direktive 2005/36/EZ za priznavanje svoje diplome. Je li to još uvijek moguće ako sam stekao kvalifikacije u Ujedinjenoj Kraljevini?

Da, ali samo ako ste kvalifikacije stekli prije 1. siječnja 2021. U tom se slučaju Direktiva 2005/36/EZ i dalje primjenjuje na priznavanje vaših stručnih kvalifikacija. To uključuje kvalifikacije obuhvaćene sustavom automatskog priznavanja iz Direktive, koji se koristi za sedam ključnih profesija (liječnici, medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, primalje, farmaceuti, doktori dentalne medicine, veterinari i arhitekti). Ako su vaše kvalifikacije iz Ujedinjene Kraljevine navedene u Prilogu V. Direktivi, one su automatski priznate.

Mogu li kao građanin EU-a s kvalifikacijom iz Ujedinjene Kraljevine na privremenoj i povremenoj osnovi pružati prekogranične usluge u EU-u ako je ta profesionalna djelatnost regulirana u državi članici domaćinu?

Da. Pod uvjetom da već boravite u drugoj članici EU-a u kojoj su vaše kvalifikacije priznate, u skladu s Direktivom 2005/36/EZ možete pružati svoje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi u drugoj državi članici EU-a. Uvjeti za početno priznavanje u skladu s Direktivom 2005/36/EZ u prvotnoj državi članici opisani su u prethodnim odgovorima.

Ako imate poslovni nastan izvan EU-a, taj pojednostavnjeni postupak za privremeno pružanje usluga u državi članici EU-a u načelu se ne može primjenjivati na vas, osim ako spadate među građane s poslovnim nastanom u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj (na koje se primjenjuju posebna pravila).  

Ja sam građanin EU-a s kvalifikacijama iz Ujedinjene Kraljevine koje su priznate prilikom podnošenja zahtjeva za europsku strukovnu iskaznicu. Je li moja europska strukovna iskaznica valjana i nakon 31. prosinca 2020.?

Da, odluka o priznavanju i europska strukovna iskaznica valjane su tijekom preostalog razdoblja valjanosti iskaznice. Ako ste građanin EU-a, u kontekstu Brexita na vas se i dalje primjenjuju pravila i uvjeti u vezi s europskom strukovnom iskaznicom, pod uvjetom da ste zaštićeni Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine.
 

Ja sam građanin EU-a koji je stekao svoju kvalifikaciju u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. siječnja 2021. Mogu li i dalje zatražiti priznavanje svoje kvalifikacije na temelju europske strukovne iskaznice?

Da. Smjernice iz prethodnih odgovora jednako se primjenjuju na priznavanje kvalifikacija iz Ujedinjene Kraljevine u svrhu dobivanja europske strukovne iskaznice.

*Nakon isteka prijelaznog razdoblja državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u se smatra državljanima trećih zemalja. To znači da se na njih više ne primjenjuje režim EU-a za priznavanje stručnih kvalifikacija. Za više informacija o priznavanju kvalifikacija državljana Ujedinjene Kraljevine stečenih u Ujedinjenoj Kraljevini pročitajte priopćenje Europske komisije o pravima državljana Ujedinjene Kraljevine u skladu sa Sporazumom o povlačenju.