Skoči do sadržaja

U kontekstu suradnje i približavanja Europskoj organizaciji za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education) ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek prisustvovala je 6. Generalnoj skupštini ENQA-e koja se 28. i 29. rujna održavala u Barceloni.

Prvoga dana rada skupštine održan je Forum otvoren za sve agencije koje su punopravne članice i kandidati za punopravno članstvo u ENQA-i kao i agencije koje imaju status pridružene članice ENQA-i, među kojima je i Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Glavne teme Foruma bile su ENQA-ini prioriteti za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u narednom razdoblju definirani temeljem Priopćenja europskih ministara nadležnih za visoko obrazovanje 46 zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije, a koje je usvojeno na Ministarskoj konferenciji u Leuvenu u travnju 2009. godine.  Jedan od definiranih ENQA-inih prioriteta, koji je ujedno izazvao i najviše rasprava, prioritet je koji se odnosi na potrebu da se agencijama pruže jasne smjernice vezane uz informiranje javnosti o kvaliteti studijskih programa i visokih učilišta. Naime, s obzirom na porast interesa studenata te ostalih dionika visokog obrazovanja, ali i cjelokupne javnosti uopće, iznimno važnim istaknuto je osiguravanje kvalitetnog pristupa detaljnim i pouzdanim informacijama.

Glavne teme drugoga dana rada skupštine bile su izbor nove skupštine i predsjednika ENQA-e, usvajanje godišnjeg izvješća i plana rada za 2010. godine, donošenje odluke o eventualnom preseljenju u Bruxelles te potvrda i prijem novih agencija u punopravno članstvo ENQA-e.

Sudjelovanje na tako važnom događanju predstavlja značajan korak prema punopravnom članstvu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u ENQA-i. Budući da je Zakonom o osiguravanju kvalitete iz travnja 2009. godine Agencija osigurala i legislativnu podršku u svojoj misiji zaštite javnog interesa u očuvanju standarda visokoobrazovnih kvalifikacija i trajnog podupiranja unaprjeđenja kvalitete znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,  možemo reći da upravo takvo precizno definiranje uloge AZVO u hrvatskom visokoobrazovnom sustavu igra značajnu ulogu u našim pripremama za punopravno članstvo u ENQA-i .

Interes za kvalitetu i standarde raste u cijelom svijetu što reflektira brz rast visokog obrazovanja te njegovu cijenu. Kako ističu u ENQA-i, ukoliko Europa želi postati najdinamičnija, na znanju temeljena ekonomija na svijetu, europsko će visoko obrazovanje morati pokazati da ozbiljno shvaća kvalitetu svojih programa i diploma te da je voljno primijeniti načine osiguravanja i demonstriranja te kvalitete.

Datum objave: 01. listopada 2009. godine