Skoči do sadržaja

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Navedeni Zakon objavljen je u Narodnim novinama dana 20. prosinca 2006. godine te stupa na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama.

Donošenje ovoga Zakona omogućit će usklađivanje pojedinih zakonskih rješenja s načelima Lisabonske konvencije te dodatno olakšati i unaprijediti sustav priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
Doradom dosadašnjih značenja pojmova koji se upotrebljavaju u Zakonu omogućava se potpunije razumijevanje osnovnih pojmova Zakona i njegovo lakše razumijevanje.
Brisanjem stavaka koji traže da strani državljani i osobe bez državljanstva moraju učiniti vjerojatnim pravni interes za priznavanje kvalifikacije dok hrvatski državljani to ne moraju naglašena je jednakost svih stranaka koje pristupaju postupku priznavanja pod istim uvjetima.
Dodavanjem odredbi o stručnome tijelu Agencije za znanost i visoko obrazovanje – Vijeću za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i ureda za akademsko priznavanje (pri visokim učilištima) dodatno se naznačuje i uvodi razdvojenost postupaka stručnoga i akademskoga priznavanja slijedom Lisabonske konvencije i odluke Rektorskoga zbora.
Propisivanjem tijela kojima se dostavljaju zahtjevi za akademsko, odnosno stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije naglašava se odvojenost postupaka za navedena priznavanja te se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu daje uloga koja mu je namijenjena prema Lisabonskoj konvenciji kao izvještajnome centru o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija koji pruža informacije o priznavanju inozemnih kvalifikacija i propisima vezanim uz isto te izdaje upute za priznavanje i kriterije za njihovo vrednovanje.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, NN br. 138/06

Datum objave: 27. prosinca 2006.