Skoči do sadržaja

U okviru projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Pravni i organizacijski aspekti integrirang sveučilišta”, održan je dana 21. studenoga 2008. godine, na Sveučilištu u Splitu, završni seminar pod nazivom “Kriteriji za utvrđivanje optimalnih modela hrvatskih sveučilišta”, na kojem su sudjelovali i predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Projekt je započeo dana 05. veljače 2007. godine, a provodi se pod pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.
Cilj istraživanja koja su se provodila u okviru projekta bio je postizanje preciznog pregleda svih pravnih posljedica pravne integracije sveučilišta te analiza istih, na temelju čega bi se predložio optimalni model za hrvatska sveučilišta i sačinio hodogram potrebnih promjena u statutima i drugim općim aktima te pravne radnje koje treba poduzeti da bi se provele eventualne statusne promjene sastavnica i sveučilišta. 
U istraživanja su bila uključena sljedeća područja:
– postojeći model financiranja Sveučilišta i njegovih sastavnica – tranzicija prema Lump-sum,
– analiza financijskog položaja i izvora financiranja Sveučilišta i njegovih sastavnica: 
–        struktura prihoda poslovanja, 
–        struktura rashoda poslovanja, 
–        investicijske aktivnosti,  
– komparacija postojećeg modela financiranja i financijskog položaja s izabranim uzorkom zemalja,
– podjela financijske odgovornosti između sveučilišta, sastavnica i MZOŠ-a,
– financiranje nastavne i znanstveno – istraživačke aktivnosti,
– zapošljavanje i upravljanje kadrovima,
– vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta,
– tržišni elementi u financiranju visokih učilišta – pitanje školarina i upisnih kvota,
– investicijske aktivnosti i upravljanje imovinom.

Više informacija o samom projektu može se saznati na internet stranicama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://www.pravo.hr/projektintegracija/sadrzajprojekta

Datum objave: 24. studenog 2008. godine