Skoči do sadržaja

Dana 16. listopada 2009. godine u Narodnim je novinama objavljen tekst Zakona o reguliranim profesijama i  priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojim će se regulirati pitanje priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Naime, slijedom stupanja na snagu Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i screening sastanaka za poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, održanih u studenome i prosincu 2005. godine, utvrđeno je da Republika Hrvatska nema adekvatan pravni okvir niti administrativnu strukturu za priznavanje stručnih kvalifikacija u svrhu pristupanja tržištu rada za regulirane profesije te da će biti potrebno poduzeti određene mjere i radnje koje će omogućiti pripremu administrativne strukture koja će provoditi odredbe zakonodavstva Republike Hrvatske o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija.

Stoga se pristupilo izradi zakona o reguliranim profesijama i  priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojim će se regulirati pitanje priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Direktivom 2005/36/EZ jamči se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Cilj je Direktive poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava te istovremeno održanje načela i jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave.

Navedeni Zakon na snagu stupa osam dana od objave u Narodnim novinama uz iznimku velikog broja članaka koji na snagu stupaju danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Tekst Zakona dostupan je na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_124_3045.html

Datum objave: 22. listopada 2009. godine