Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) primljena je u punopravno članstvo Europskog udruženja za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), odlučeno je u petak, 7. listopada 2011. godine na Generalnoj skupštini te organizacije održanoj u Bukureštu u Rumunjskoj.

Ulazak u punopravno članstvo krovne europske institucije, čija je temeljna zadaća briga o kvaliteti visokog obrazovanja u čitavom Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), veliki je međunarodni uspjeh i potvrda vjerodostojnosti rada hrvatske nacionalne agencije.

Ulazak u ENQA-u prije svega je rezultat višegodišnjeg rada AZVO-a na izgradnji pravne, stručne i administrativne platforme za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Te napore prepoznalo je i međunarodno stručno povjerenstvo, pod predsjedanjem profesora Seamusa Puirseila, bivšeg predsjednika irskog Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (HETAC) i bivšeg potpredsjednika ENQA-e, koje je tijekom kolovoza o.g. završilo postupak međunarodnog vanjskog vrednovanja, ocjenivši rad AZVO-a najvišim ocjenama. U izvješću međunarodnih eksperata zaključeno je da AZVO zadovoljava sve standarde normirane na razini Europe kroz dokument Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, čime je formaliziran osnovni uvjet za ostvarivanje punopravnog članstva u ENQA-i.

Govoreći o širem kontekstu, pridruživanje hrvatske agencije za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ENQA-i imat će pozitivan utjecaj na povećanje mobilnosti nastavanog osoblja, znanstvenika i studenata. Očekujemo da će to biti i poticaj međunarodnoj priznatosti kvalitete rada na hrvatskim sveučilištima, veleučilištima i znanstvenim institucijama, kao i vidljivom pozicioniranju našeg visokog obrazovanja na međunarodnoj razini.

ENQA je osnovana 2000. godine s ciljem jačanja suradnje i uspostavljanja kvalitetnijeg dijaloga među nacionalnim agencijama za osiguravanje kvalitete te jamčenja kvalitete njihova rada na međunarodnoj razini. Status punopravnih članica ENQA-e za sada imaju 42 agencije i uglavnom je riječ o agencijama iz zemalja Europske unije. Važno je istaknuti da je AZVO prva agencija iz naše regije koja je uspjela dobiti status punopravne članice ovog krovnog europskog udruženja.