Skoči do sadržaja

Završna konferencija projekta „Transparentnost europskog visokog obrazovanja kroz javna izvješća osiguravanja kvalitete“ (Transparency of European higher education through public quality assurance reports – EQArep) održana je u Bruxellesu, u utorak, 23. rujna 2014. godine.

Konferencija je okupila predstavnike europskih agencija za osiguravanje kvalitete, visokoškolskih institucija, studenata, poslodavaca te europskih i nacionalnih kreatora javnih politika kojima su predstavljeni najvažniji zaključci projekta.

S obzirom na to da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) jedan od partnera ovoga projekta, na konferenciji je sudjelovala predstavnica AZVO-a, Đurđica Dragojević, koja je tom prilikom predstavila Upute za izradu sažetaka izvješća o postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Prezentacije ostalih sudionika možete preuzeti na poveznici.

Najvažniji zaključci projekta EQArep:

  • Temeljna misija vanjskog osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju nije transparentnost – ona je princip svih postupaka i rada agencija, ali nije zadatak agencija da jamče za točnost podataka koje javnosti pružaju visoka učilišta nego da prvenstveno brinu za poboljšanje njihove kvalitete i jamče javnosti da visoka učilišta zadovoljavaju Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalne standarde.
  • Izvješća iz postupaka o osiguravanju kvalitete u cijelosti pročita ograničen broj ljudi, prvenstveno nadležni na visokim učilištima i članovi savjeta agencija. Riječ je o publici koja izvješća čita vrlo pažljivo i detaljno, zbog čega je nužno paziti da im je terminologija usklađena, a struktura jasna i unaprijed zadana te da je izrada izvješća dio edukacije stručnog povjerenstva, a izvješće je jedini rezultat postupka.
  • Izvješća stručnih povjerenstava garancija su kvalitete visokih učilišta, no javnost ih ne mora nužno čitati. Stoga se preporučuje objavljivanje sažetaka izvješća na stranicama agencija za osiguravanje kvalitete koje iz kojih bi mogli dobiti osnovne informacije o samoj agenciji, postupku vrednovanja i visokom učilištu.

Podsjećamo, EQArep je projekt u trajanju od 24 mjeseca koji je započeo u rujnu 2012. godine, a koordinira ga Europsko udruženje agencija za osiguravanje kvalitete (ENQA). Uz AZVO, partneri projekta su agencije za osiguravanje kvalitete iz Estonije, Irske i Švicarske. Cilj projekta je steći pregled načina na koji se izrađuju izvješća u postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), ispitati stavove dionika i visokih učilišta te izraditi europske smjernice za izradu izvješća kako bi ona postala pristupačnija i korisnija visokim učilištima, donositeljima politika, studentima i široj javnosti.

Završno izvješće projekta EQArep