Skoči do sadržaja

Na promjene u visokom obrazovanju utjecale su i promjene u njegovu okruženju, koje su rezultat tehnoloških inovacija, a posebno online tehnologija.

Publikacija Modernizacija visokog obrazovanja: Novi modeli učenja i poučavanja u visokom obrazovanju, koju su izradili članovi Grupe za modernizaciju visokog obrazovanja, pruža praktične smjernice Europskoj komisiji, državama i institucijama u pogledu izazova s kojima se, u modernom okruženju, suočava visoko obrazovanje.

Publikacija daje konkretne preporuke, pa se tako preporuča Europskoj komisiji da podrži države u razvoju i provedbi nacionalnih okvira za širenje i integriranje novih načina učenja. Poseban je naglasak na razvoju vještina, izgradnji infrastrukture, zakonskih okvira, osiguravanju kvalitete i pronalaženju modela financiranja.

Kada je riječ o osiguravanju kvalitete, tijelima javne vlasti se preporuča da izrade smjernice za osiguravanje kvalitete u online načinu učenja i da definiraju mjere kojima će promicati izvrsnost u korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u visokom obrazovanju.

Publikacija je u cijelosti dostupna na poveznici.