Skoči do sadržaja

JAVNI POZIV
za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj

I. Na temelju članka 6. stavka 10. te članka 29., stavcima 1., 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – O i RUSRH), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (dalje u tekstu: NVZVOTR) objavljuje javni poziv radi predlaganja kandidata za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

II. NVZVOTR pokreće postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, na temelju obrazloženog prijedloga ministra obrazovanja, znanosti i sporta od 15. siječnja 2015. (KLASA: 640-01/14-04/00020, URBROJ: 533-19-14-0011). Ministar istim prijedlogom, u skladu sa Zaključkom NVZVOTR-a (KLASA: 640-02/13-03/0002, URBROJ: 355-06-01-14-448) da se prethodnim postupkom nije uspjelo doći do zadovoljavajućeg prijedloga Znanstvenih centara izvrsnosti za neka od prioritetnih područja sadašnjeg i budućeg razvoja Republike Hrvatske preporučuje da NVZVOTR raspiše javni poziv na temelju kriterija koje je predložilo, provede međunarodnu prosudbu pristiglih prijedloga te vrednuje pristigle prijedloge. Po završetku postupka vrednovanja, NVZVOTR rezultate prosljeđuje ministru u obliku završnog izvješća s ocjenom znanstvene kvalitete.
NVZVOTR je dana 25. ožujka 2015. godine donijelo Postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Ovim Postupkom pobliže se uređuju rokovi, uvjeti raspisivanja javnog poziva, kriteriji vrednovanja i tijek postupka odabira, a u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

III. Rok za dostavu prijava: 31.05.2015. Projektne prijave poslane nakon roka neće se razmatrati.
Dokumentacija za prijavu projektnih prijedloga, uključujući i Postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, objavljena je i dostupna za preuzimanje na mrežnim stranicama www.zci.hr.

IV. Prijavu projektnih prijedloga na Javni poziv mogu podnijeti: Znanstvenici koji rade u svim vrstama znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj – privatnim ili javnim, upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine, broj 83/10). Prijava mora biti potpisana od čelnika znanstvene organizacije, ali u svakoj prijavi mora biti naveden voditelj i odgovorna osoba u institucijama koje sudjeluju u predloženom centru izvrsnosti. Voditelj ZCI-a prijavitelj je prijedloga istraživačkog programa i odgovoran za provođenje i upravljanje radom ZCI-a. Voditelj ZCI-a mora biti stalno zaposlen na instituciji koja predlaže osnivanje ZCI-a.

V. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projektni prijedlog.

VI. Iznos zatraženih sredstava može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna godišnje. Ministarstvo planira u projekciji proračuna za 2016, 2017., i 2018., osigurati iznos od 2.000.000,00 godišnje. Ministarstvo smatra da će planirana sredstva za ovaj krug Javnog poziva za dostavu prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti biti dostatna za inicijalnu fazu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti, a dodatna sredstva pokušat će se osigurati kroz strukturne i druge fondove Europske unije.

VII. Postupak i vrednovanje prijava
NVZVOTR je odgovorno za kvalitetu postupka vrednovanja. U tu svrhu NVZVOTR imenuje stručno povjerenstvo, predsjednika povjerenstva i stalne znanstvene odbore. Članovi stručnog povjerenstva ujedno su i predsjednici znanstvenih odbora. Svaki odbor sadrži 5 članova – eksperata koji nisu članovi NVZVOTR-a, i to za svako od područja (prirodne, biomedicinske, biotehničke, tehničke, društvene i humanističke znanosti). Članovi znanstvenih odbora i stručnog povjerenstva biraju se iz redova uglednih znanstvenika koji ne smiju biti u sukobu interesa, to jest, ne smiju biti voditelji niti sudjelovati kao suradnici u prijavama znanstvenih centara izvrsnosti. Ovisno o broju prijedloga mogu se imenovati privremeni paneli za usklađivanje završne ocjene. Vrednovanje prijava obuhvaća provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta, ocjenjivanje pristiglih prijedloga koje rade međunarodni recenzenti te završno ocjenjivanje Povjerenstva.
Prijava mora biti napisana na hrvatskom i engleskom jeziku i podnosi se isključivo u elektroničkom obliku. Obrazac za prijavu dostupan je na mrežnim stranicama www.zci.hr, a popunjava se u elektroničkom obliku i sadrži osnovne podatke o predlagatelju i organizaciji znanstvenog centra izvrsnosti. Uz prijavu se podnosi i projektni prijedlog koji obuhvaća najviše 25 stranica.

Obrazac za prijavu sadrži:

  • osnovne podatke o voditelju i suradnicima (sa životopisima i istraživačkom bibliografijom istraživača);
  • osnovne podatke o instituciji nositeljici i institucijama u mreži znanstvenog centra izvrsnosti;
  • prijedlog istraživačkog programa centra;
  • plan proračuna koji sadrži sveukupna potrebna sredstva za provođenje programa centra;
  • suglasnosti čelnika institucija uključenih u mrežu znanstvenog centra izvrsnosti.

Projektni prijedlog sadrži sljedeće elemente: 

  • dosadašnji doprinos istraživačke skupine međunarodnoj i nacionalnoj znanosti. Posebno se navode istraživači s međunarodno prepoznatom karijerom koji su ponikli iz istraživačkih skupina – predlagatelja;
  • istraživački plan znanstvenog centra izvrsnosti za razdoblje od 5 godina, razrađen prema aktivnostima za svaku godinu rada znanstvenog centra izvrsnosti;
  • organizacijski i koordinacijski plan rada;
  • opis istraživačkih potencijala znanstvenog centra izvrsnosti;
  • priložene sporazume s matičnom institucijom i institucijama u mreži.

VIII. Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti za prijavu prijedloga znanstvenog centra izvrsnosti su: za voditelja minimalno 5 radova od 2010. godine kao prvi ili dopisni autor s hrvatskom adresom u općim ili specijalističkim časopisima prvog medijana koji se referiraju u bazama znanstvenih časopisa WoS i Scimagu. Alternativa je za cijelu istraživačku skupinu ukupni broj radova svih znanstvenika pri čemu se za svakog znanstvenika broji u prosjeku minimalno 3 rada od 2010. godine u časopisima prvog medijana, sve s domaćom adresom, odnosno adresom/ama predlagatelja koji se referiraju u bazama znanstvenih časopisa WoS i Scimagu, dok se za centre iz područja društveno-humanističkih znanosti uvažavaju i radovi iz drugog medijana ili visoko vrednovani časopisi iz drugih baza.

IX. Dodatne informacije prijaviteljima:
Dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem e-mail adrese:
info-zci@azvo.hr

X. Objava Javnog poziva
Ovaj javni poziv objavljuje se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama AZVO-a (www.azvo.hr), NVZVOTR-a (www.nvzotr.hr) te na mrežnim stranicama znanstvenih centara izvrsnosti (www.zci.hr).

KLASA: 640-02/15-03/0003
URBROJ: 355-08-15-1

Zagreb, 22.04.2015.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.