Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) uspješno je prošla postupak međunarodnoga vanjskog vrednovanja čime je, po treći put od osnutka (2005. godine), potvrdila vjerodostojnost i kvalitetu svog rada, odnosno postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju koje provodi, a time je posljedično potvrđena i kvaliteta sustava hrvatskoga visokog obrazovanja.

Cilj međunarodnog vrednovanja bio je obnova punopravnog članstva AZVO-a u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i statusa AZVO-a u Europskom registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

AZVO je punopravan član udruženja od 2011. godine i dužan je, kao i druge europske agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, taj postupak proći svakih pet godina u svrhu obnove članstva. Postupkom se provjerava usklađenost rada AZVO-a sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) – onim koji se odnose na sam rad Agencije te onim koji se odnose na postupke vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju koje provodi Agencija.

Opsežni postupak vanjskog vrednovanja AZVO-a – The ENQA Agency Review Process koji je koordinirala ENQA započeo je u studenom 2020. godine i trajao je do ožujka 2022. godine. Postupak je obuhvaćao nekoliko koraka: izradu Samoanalize Agencije, posjet stručnoga međunarodnog povjerenstva Agenciji, izradu završnog izvješća povjerenstva, analizu i odobrenje izvješća od strane ENQA-ina tijela Agency Review Committee te donošenje konačne odluke ENQA-ina Odbora o ishodu postupka s uputama za naknadno praćenje.

Posjet međunarodnoga neovisnoga stručnog povjerenstva koji je imenovala ENQA obavljen je u lipnju 2021. godine, u skladu s epidemiološkom situacijom, pri čemu je održan niz virtualnih sastanaka s različitim grupama dionika (predstavnicima visokih učilišta, domaćim i stranim recenzentima, studentima, gospodarstvenicima, predstavnicima javne i državne uprave te predstavnicima AZVO-a). Stručno je povjerenstvo krajem rujna 2021. godine izradilo Izvješće, čiju je analizu izvršio ENQA-in Agency Review Committee, u studenom 2021. godine, tražeći od stručnog povjerenstva manje nadopune Izvješća. Završno Izvješće upućeno je ENQA-inu Odboru koji je na svojoj redovitoj sjednici, održanoj u ožujku 2022. godine, donio Odluku o pozitivnome vanjskom vrednovanju AZVO-a, odnosno obnovi punopravnog članstva u ENQA-i.

ENQA-ino Izvješće o vrednovanju AZVO-a koristit će se i u postupku obnove statusa AZVO-a u Europskom registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja – EQAR-u. Odluku ishodu postupka donijeti će EQAR Register Committee u idućim mjesecima.

Glavni nalazi vanjskog vrednovanja AZVO-a

Europske agencije za osiguravanje kvalitete ocjenjuju se prema Europskim standardima i smjernicama (ESG-jima), pri čemu su moguće četiri ocjene ispunjenosti standarda: not implemented, partially implemented, substantially implemented i fully impelmented.

AZVO je prema svim standardima ocijenjen ocjenom fully implemented (u potpunosti ispunjeno) te samo jednom standardu ocjenom substantially implemented (za taj standard preporučeno je uključivanje studentskog predstavnika u Povjerenstvo za naknadno praćenje i Povjerenstvo za prigovor).

Ocjenom postupka AZVO se uvrstio među najbolje ocijenjene agencije u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) te potvrdio kvalitetu i vjerodostojnost svog rada.

Naglasci iz završnog Izvješća međunarodnog povjerenstva:

 • AZVO je prepoznat kao tijelo koje ima ključnu ulogu u razvoju hrvatskoga visokog obrazovanja.
 • Posebno se pohvaljuje visoka kvaliteta i analitički pristup izradi Samoanalize AZVO-a te usmjerenost AZVO-a na provođenje unaprjeđenja u skladu s preporukama iz prošlog ciklusa vanjskog vrednovanja.
 • Rad AZVO-a je visoko cijenjen i ulijeva povjerenje, što su istaknuli svi predstavnici akademske zajednice s kojima se povjerenstvo sastalo.
 • Iako je rad Akreditacijskog savjeta AZVO-a neovisan i bez utjecaja trećih strana, autonomiju AZVO-a trebalo bi dodatno ojačati na način da AZVO donosi konačne odluke u postupcima akreditacije. Također, može se dodatno osnažiti zastupljenost različitih dionika u sastavu Akreditacijskog savjeta, kao i studentskih predstavnika u novim tijelima AZVO-a.
 • Vanjski dionici prepoznaju i cijene profesionalizam i posvećenost Uprave AZVO-a i koordinatora koji sudjeluju u postupcima vanjskog vrednovanja.
 • lako je AZVO u nove modele akreditacije ugradio sve za sada raspoložive elemente Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO), u skladu s daljnjim razvojem HKO-a treba voditi računa da se u procesima inicijalne akreditacije provjerava usklađenost sa standardima kvalifikacija i zanimanja ako oni postoje.
 • AZVO je u novom modelu akreditacije osnažio dimenziju koja se odnosi na unaprjeđenja visokih učilišta (kroz primjere dobre prakse, preporuke za unaprjeđenje i sl.). Naknadno praćenje često je izazov mnogim agencijama i u tom se smislu pohvaljuje osnivanje Povjerenstva za naknadno praćenje.
 • Zastupljenost međunarodnih eksperata u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje je vrlo visoka te visoka učilišta pohvaljuju kvalitetu povjerenstava i značajnu zastupljenost međunarodnih eksperata.
 • Unaprijeđena je metodologija vanjskih vrednovanja i otklonjena su određena preklapanja postupaka koja su zamijećena u prethodnom ciklusu. Procesi vanjskih vrednovanja su fit for purpose i prilagođeni specifičnostima i potrebama hrvatskog sustava visokog obrazovanja, što je glavni razlog zašto bi omogućavanje inozemnim agencijama da provode vrednovanja u Hrvatskoj predstavljalo određeni rizik. U daljnjem planiranju budućih vrednovanja treba voditi računa o ravnoteži između koristi tih postupaka i opterećenja visokih učilišta.
 • Unaprijeđena je kvaliteta završnih izvješća o vanjskim vrednovanjima, a posebno se pohvaljuje vodeća uloga AZVO-a u europskom projektu DEQAR (The Database of External Quality Assurance Results) i podrška AZVO-a drugim agencijama.
 • Pohvaljuju se tematske analize AZVO-a izrađene na temelju nalaza vanjskih vrednovanja te one također mogu poslužiti za daljnji razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja i donošenje odluka utemeljenih na podatcima.
 • Preporučuje se nastaviti s aktivnostima za razvoj baze podataka koja će služiti kao podrška procesima vanjskog vrednovanja i biti povezana s drugim relevantnim nacionalnim bazama podataka o visokom obrazovanju i znanosti.
 • U nekoliko postupaka inicijalne akreditacije za osnivanje novih sveučilišta zaobiđena je procedura AZVO-a što se ne bi smjelo događati jer se može narušiti povjerenje u vjerodostojnost nacionalnog sustava osiguravanja kvalitete.

Završno izvješće stručnog povjerenstva

enqa LOGO