Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) provodi postupak inicijalne akreditacije studija.

Inicijalna akreditacija studija je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete kojemu podliježu svi novi studiji koje predlažu javna i privatna visoka učilišta.

Cilj je postupka inicijalne akreditacije vrednovati i ocijeniti kvalitetu novog studija u skladu s nacionalnim zakonskim kriterijima, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te međunarodnim trendovima i primjerima dobre prakse.

Svrha je postupka inicijalne akreditacije osigurati kvalitetu novih studija koje predlažu visoka učilišta te potaknuti njihova daljnja unaprjeđenja.

Područje vrednovanja

Inicijalna akreditacija studija obuhvaća analizu i ocjenu kvalitete novog studija koju donosi imenovano stručno povjerenstvo prema definiranim standardima kvalitete, grupiranima u četiri tematske cjeline:

  • Unutarnje osiguravanje kvalitete
  • Studijski program
  • Nastavni proces i podrška studentima
  • Nastavnički kapaciteti i infrastruktura

Ishod postupka

Na temelju izvješća stručnog povjerenstva koje sadrži analizu i ocjenu kvalitete novog studija, Akreditacijski savjet donosi obrazloženi prijedlog o izdavanju dopusnice za izvođenje studija, na osnovu kojega Agencija donosi rješenje o izdavanju dopusnice ili odbijanju izdavanja dopusnice.

Mogućnost prigovora

Visoko učilište može protiv obrazloženog prijedloga Akreditacijskog savjeta podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u roku od 30 dana od dana zaprimanja obrazloženog prijedloga. Povjerenstvo za prigovore ispituje osnovanost prigovora te se očituje o svim navodima u prigovoru u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

Naknadno praćenje

Povjerenstvo za naknadno praćenje prati izvođenje studija tijekom prvog ciklusa izvođenja studija. Visoko je učilište obvezno donijeti akcijski plan u cilju ostvarenja preporuka u roku od tri mjeseca od izdavanja dopusnice te izvijestiti o ostvarenju aktivnosti predviđenih akcijskim planom nakon završetka prvog ciklusa izvođenja studija.

Temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) i provedene javne rasprave Akreditacijski je savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine donio Standarde kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog studija, Upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije studija te popratnu dokumentaciju.

Hodogram postupka inicijalne akreditacije studija
Hodogram postupka inicijalne akreditacije studija

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas