Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) provodi postupak inicijalne akreditacije visokih učilišta.

Inicijalna akreditacija visokog učilišta je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete kojemu podliježu sva nova javna i privatna visoka učilišta.

Cilj je postupka inicijalne akreditacije vrednovati i ocijeniti kvalitetu novog visokog učilišta i studija koje predlaže novo visoko učilište u skladu s nacionalnim zakonskim kriterijima, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te međunarodnim trendovima i primjerima dobre prakse.

Svrha je postupka inicijalne akreditacije osigurati kvalitetu novih visokih učilišta i studija koje predlažu nova visoka učilišta te potaknuti njihova daljnja unaprjeđenja.

Područje vrednovanja

Inicijalna akreditacija visokog učilišta obuhvaća analizu i ocjenu kvalitete novog visokog učilišta i kvalitetu studija koje predlaže novo visoko učilište, a koju donosi imenovano stručno povjerenstvo prema definiranim standardima kvalitete, grupiranima u četiri tematske cjeline:

  • Ustrojstvo i unutarnje osiguravanje kvalitete
  • Studijski programi (programi cjeloživotnog učenja)
  • Nastavni proces i podrška studentima
  • Nastavnički kapaciteti i infrastruktura

Ishod postupka

Na temelju izvješća stručnog povjerenstva koje sadrži analizu i ocjenu kvalitete novog visokog učilišta, Akreditacijski savjet donosi obrazloženi prijedlog o izdavanju dopusnice za rad visokog učilišta, na osnovu kojega Agencija donosi rješenje o izdavanju dopusnice ili odbijanju izdavanja dopusnice.

Mogućnost prigovora

Visoko učilište može protiv obrazloženog prijedloga Akreditacijskog savjeta podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u roku od 30 dana od dana zaprimanja obrazloženog prijedloga. Povjerenstvo za prigovore ispituje osnovanost prigovora te se očituje o svim navodima u prigovoru u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

Naknadno praćenje

Povjerenstvo za naknadno praćenje prati rad novog visokog učilišta. Visoko je učilište obvezno donijeti akcijski plan u cilju ostvarenja preporuka u roku od tri mjeseca od izdavanja dopusnice te izvijestiti o ostvarenju aktivnosti predviđenih akcijskim planom nakon dvije godine.

Temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) i provedene javne rasprave, Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na 4. sjednici održanoj 6. srpnja 2023. godine donio dokumente za provedbu postupka inicijalne akreditacije visokih učilišta.

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas