Skoči do sadržaja

Za pokretanje postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristup tržištu rada u Republici Hrvatskoj slijedite korake:

 • Popuniti obrazac zahtjeva
 • Prikupiti dokumente potrebne za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • Uplatiti naknadu za troškove postupka
 • Dostaviti dokumente

1. Obrazac zahtjeva za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak vrednovanja ne može službeno započeti  ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen.

Ukoliko dođe do promjene adrese, imena ili prezimena podnositelja zahtjeva za vrijeme trajanja postupka vrednovanja, o tome pisanim putem treba obavijestiti Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

2. Dokumentacija za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj

 1. Izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokoškolske kvalifikacije čije se vrednovanje traži (potvrde i uvjerenja ne uvažavamo); dokument o obrazovanju mora biti fotokopiran u cijelosti, uključujući sve bilješke na poleđini, sitni ispis na rubovima dokumenta, korice diplome i sl.
 2. Izvornik ili ovjerena preslika dokumenta izdanog od strane visokog učilišta koji sadrži sljedeće podatke: položene ispite s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa (npr. dodatak diplomi, prijepis ispita s ocjenama koji sadrži navedene podatke ili neki drugi službeni dokument izdan od strane visokog učilišta); uključujući sve bilješke na poleđini, sitni ispis na rubovima dokumenta, korice diplome i sl.
 3. Ovjerene prijevode dokumenata pod točkama 1. i 2. na hrvatski jezik ili engleski jezik.
 4. Ovjerene preslike prethodno stečenih visokoškolskih kvalifikacija, ukoliko postoje.
 5. Preslika osobne iskaznice, putne isprave ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se može utvrditi identitet nositelja inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 6. Isprava o državljanstvu, osim u slučaju osobe bez državljanstva, azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom te članova njihovih obitelji.
 7. Potvrda o uplati naknade za troškove postupka vrednovanja.
 8. Rješenje nadležnog tijela ili presliku vjenčanog lista (za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime).
 9. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku iz kojeg mora biti vidljiv tijek obrazovanja i radno iskustvo (kod vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskog doktorskog studija, potrebno je navesti popis objavljenih znanstvenih radova i gdje su objavljeni). Obrazac Europass CV-a
 10. Kratki kronološki opis cjelokupnog obrazovanja – precizno opišite tijek obrazovanja, uključujući popis škola, fakulteta i drugih obrazovnih institucija koje ste pohađali, istaknite svoj brži obrazovni napredak i/ili produljenje obrazovanje, prijelaze s institucija tijekom obrazovanja, kao i druge informacije relevantne za vaše obrazovanje. Opis obrazovanja je informativan te uz njega nije potrebno prilagati dodatne dokaze.
 11. Jedan primjerak neovjerenih preslika (fotokopija) svih priloženih dokumenata, kao i obrasca zahtjeva za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Napomene

 • Ukoliko je priložena dokumentacija nepotpuna ili je potrebno dostaviti dokument u originalu, bit ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.
 • Ovjereni prijevod na hrvatski jezik vrši stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna visokoškolska kvalifikacija.
 • Dokumente izdane na engleskom, bosanskom ili srpskom jeziku, ukoliko su na latiničnom pismu, nije potrebno prevoditi.
 • Akademski naziv nije potrebno prevoditi. U slučaju kada akademski naziv naveden na javnoj ispravi o visokoškolskoj kvalifikaciji (npr. diplomi) za koju se traži vrednovanje nije napisan na latiničnom pismu potrebno je učiniti latiničnu transliteraciju akademskog naziva. Primjer dobre prakse.
 • Ukoliko inozemna visokoškolska kvalifikacija čije vrednovanje se traži nije izdana od strane visokoškolske ustanove na latiničnom ili ćiriličnom pismu, potrebno je zatražiti od nadležne institucije izdavanje nove kvalifikacije na nekom od ta dva pisma.
 • Ovjerene preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik.
 • Na vaš pisani zahtjev, ukoliko je predana dokumentacija potpuna, Nacionalni ENIC/NARIC ured izdaje potvrdu o pokrenutom postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

3. Naknada za troškove postupka

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenje od plaćanja naknade za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija utvrđeni su Pravilnikom o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

Iznos naknade

Iznos naknade za vrednovanje inozemne visokoškolke kvalifikacije iznosi 60 €.

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
IBAN računa primateljaHR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5657-38487-83358955356
Opis plaćanja: Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje iz inozemstva:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Naziv banke: HRVATSKA NARODNA BANKA, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
IBAN računa primatelja: HR1210010051863000160
BIC/SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
U polju Napomena (Referenca) obavezno navesti poziv na broj odobrenja: 64 5657-38487-83358955356
Opis plaćanja: Vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
U samoj doznaci, polje Troškovna opcija (Details of Charges): potrebno je navesti OUR (svi troškovi idu na teret nalogodavatelja)
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

U slučaju da ste preplatili ili krivo uplatili naknadu za vrednovanje, pisanim putem možete zatražiti povrat preplaćenog ili krivo uplaćenog iznosa (navesti: ime i prezime nosioca račun, ime banke, IBAN). AZVO na vaš zahtjev pokreće postupak povrata uplaćene upravne pristojbe od Ministarstva financija RH i ne može utjecati na rok isplate.

4. Slanje dokumentacije

Prikupljenu dokumentaciju za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije pošaljite isključivo poštom na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Donje Svetice 38/V
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Napomena za strance pod privremenom zaštitom

Stranci pod privremenom zaštitom oslobođeni su plaćanja naknade za troškove postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju Pravilnika o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka.

Napomena za osobe koje se zapošljavaju u reguliranim profesijama

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranim profesijama (npr. odgojitelj djece predškolske dobiučitelj u osnovnoj školinastavnik u srednjoškolskoj ustanoviljekarnikdoktor medicine itd.) u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, pravo na obavljanje regulirane profesije ostvaruju na temelju rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaju nadležna tijela.

Osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, nisu dužne ishoditi i mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije iz nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u toj reguliranoj profesiji.

Imate li pitanja?

Kontaktirajte nas